Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gymnasieegnet litteratur - Bog database

ID: 1 Hans Lauwerier:   Fractals, Images of chaos Beskrivelse:

De matematiske aspekter af fraktaler studeres ret grundigt, for eksempel behandles begrebet fraktal dimension grundigt--uden at det derved går ud over læseligheden. Bogen er rig på flotte illustrationer (eksempler)

Emneord: fraktaler, kaosteori, Mandelbrot

r: 1987

Forlag: Amsterdam : Computer Science Department, Centrum voor Wiskunde en Informatica

ID: 2 Heirich Tietze:   Gelöste und ungelöste matematische Probleme aus alter und neuerZeit Beskrivelse:

14 kapitler om hvert sit emne: 1, 7: primtal, 2: Geodætiske kurver, 3: Vinklens tredeling, 4: Topologi, 5: Cirklens kvadratur, 9: Den regulære 17-kant, 10: 3.-, 4-gradsligninger, 11: Firfarveproblemet, 12: Uendelighed, 13: Fermat's sidste sætning, 14: Rummets krumning. En populært skrevet bog. Nok bedst som supplement.

Emneord: primtal, talteori, geodætiske kurver, geometri, vinklens tredeling, cirklens kvadratur, geometrisk konstruktion, polynomiumsligninger, firfarveproblemet, Fermat

r: 1949

Forlag: München : Biederstein Verlag

ID: 3 Robin J. Wilson:   Introduction to Graph Theory Beskrivelse:

En indføring i grafteori med mange anvendelser. De senere dele af bogen er nok i den avancerede ende, og i nogle af anvendelserne kræves kendskab til matrix-regning. Opgaver.

Emneord: grafteori, netværk

r: 1972

Forlag: Edinburgh : Oliver & Boyd

ID: 4 John Stillwell:   Mathematics and its History Beskrivelse:

Delt ind i 20 kapitler efter matematiske emner. Historisk synspunkt. Teorien forventes for det meste kendt, så der levnes masser af plads til biografier over de involverede personer. Der behandles ret avancerede emner.

Emneord: historie

r: 1989

Forlag: New York : Springer-Verlag

ID: 5 Flemming Topsøe:   Informationsteori Beskrivelse:

Bogen indfører entropi-begrebet meget pædagogisk og beskæftiger sig derefter med bl.a. optimal kodning (datakompression). Endeligt dannes en matematisk model for en kommunikationskanal. Skrevet for gymnasiet

Emneord: informationsteori, sandsynlighedsteori

r: 1973

Forlag: København : Gyldendal

ID: 6 Bernt Øksendal:   Tall og Tall-system Beskrivelse:

En gennemgang af forskellige civilisationers talnotation og aritmetik. Bogen er ret overfladisk med nogle få sider til hvert kapitel. Den dækker fra oldtiden og frem til moderne begreber som kardinalitet og reelle tal.

Emneord: historie, tal, talsystemer

r: 1991

Forlag: Oslo : Gyldendal Norsk Forlag

ID: 7 N. N. Worobjow:   Die Fibonaccischen Zahlen Beskrivelse:

En kortfattet gennemgang af nogle egenskaber ved Fibonacci-tallene. Der gennemgås egenskaber fra talteorien, kædebrøker og fra geometrien

Emneord: Fibonacci, talteori, kædebrøker

r: 1954

Forlag: Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften

ID: 8 E. S. Ventsel:   Elementer af spilteorien Beskrivelse:

En elementær indføring i spilteori. Kun en speciel, simpel klasse af tomands-spil (nemlig nulsums-spil) behandles, men dette gøres til gengæld ret grundigt. Begreberne minimax-, maximin, optimale og blandede strategier udvikles

Emneord: spilteori

r: 1988

Forlag: Moskva : Forlaget MIR, Akademisk Boghandel

ID: 9 Hans Riesel:   En bok om primtal Beskrivelse:

Fire kapitler om hvert sit primtals-relaterede emne. Appendices tager sig af den krævede matematik, om denne skulle være ukendt. Kapitlerne omhandler: Eksakt antal primtal i interval, approksimationer af dette, primtals-kriterier, faktorisering. Moderne i den forstand, at metoderne er relevante for anvendelse på computer. Dele af bogen er nok ret svære, men andre dele er bestemt læselige på gymnasieniveau

Emneord: talteori, primtal

r: 1968

Forlag: Stockholm : Studentlitteratur

ID: 10 Ernst Trost:   Primzahlen, band II Beskrivelse:

En introduktion til primtalsteorien. Dele af stoffet er ret tungt. Bogen kommer vidt omkring i forhold til at det er en introduktion.

Emneord: talteori, primtal

r: 1953

Forlag: Basel : Verlag Birkhäuser

ID: 11 The National Council of Teachers of Mathematics:   Enrichment Mathematics for High School, vol.28 Beskrivelse:

Indeholder 27 kapitler om hvert sit emne. De fleste af kapitlerne er meget specifikke, men de udgør tilsammen et repræsentativt udvalg af den elementære og også den lidt mere avancerede matematik. Selvom bogen giver et godt indblik i abstrakt matematik er den for det meste holdt på et letforståeligt niveau. Kapitler i bogen: Talteori/aritmetik/kombinatorik: 1, 3, 4, 5, 17, 21. Algebra/gruppeteori: 2, 12, 27. Geometri: 6, 18, 22. Topologi: 7, 8, 25. Analyse: 9, 13, 23, 26. Grundlag/logik/modeller/diverse: 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24.

Emneord: algebra, talteori, geometri, topologi, komplekse tal, gruppeteori, vækstmodeller, sandsynlighedsteori, lineær programmering, uendelige rækker

r: 1963

Forlag: Washington : National Council of Teachers of Mathematics

ID: 12 Oystein Ore:   Invitation to Number Theory Beskrivelse:

Elementær indføring i talteori, skrevet for high school. Opgaver.

Emneord: talteori

r: 1967

Forlag: New York : Random House, The L.W. Singer Company

ID: 13 Arnold Oberschelp:   Aufbau des Zahlensystems Beskrivelse:

En aksiomatisk opbygning af talsystemer. Emnet er gennemgået temmeligt abstrakt. Slutter af med konstruktion af de komplekse tal.

Emneord: talsystemer, komplekse tal

r: 1968

Forlag: Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht

ID: 14 Marjorie Senechal, George Fleck:   Shaping Space: A polyhedralApproach Beskrivelse:

En meget rigt illustreret bog om polyedre og især deres relation til naturvidenskab og kunst. En stor del af bogen minder om en billedbog, men den beskæftiger sig i 4. del med de teoretiske aspekter af emnet og slutter af med et katalog over en lang række uløste problemer. Bogen skulle være læselig på gymnasieniveau.

Emneord: geometri, rumgeometri, polyedre

r: 1988

Forlag: Boston : Birkhäuser

ID: 15 C. D. Olds:   Continued Fractions Beskrivelse:

Skrevet for high school. En introduktion til emnet. Emnets relation til talteori uddybes gennem løsning af nogle diofantiske ligninger v.hj.a. kædebrøker. Opgaver.

Emneord: kædebrøker, talteori, diofantiske ligninger

r: 1963

Forlag: London : The L.W. Singer Company

ID: 16 Walter Popp:   History of Mathematics Beskrivelse:

Bogen gennemgår matematikkens historie, delt ind efter emne snarere end efter tid. Første del gennemgår aritmetik (talsystemer), algebra og geometri ret oversigtsagtigt. Anden del om infinitesimalregning og analytisk geometri går mere i dybden og gennemgår også nogle originaltekster.

Emneord: historie

r: 1978

Forlag: Milton Keynes : The Open University Press

ID: 17 Ebbe Thue Poulsen:   Forelæsninger over Algebra, Lineær Algebra, Geometri. Kapitel 1:Algebraens Grundbegreber, 2. udg. Beskrivelse:

En introduktion til de mest elementære algebraiske begreber. Bogen er holdt på et passende abstrakt niveau.

Emneord: algebra, gruppeteori

r: 1968

Forlag: Århus : Matematisk Institut, Aarhus Universitet

ID: 18 Ian N. Sneddon:   Popular Lectures in Mathematics vol.1-6 Beskrivelse:

En populær bog inddelt i 6 dele om hvert sit emne. Delene omhandler: 1: induktion, 2: Fibonacci tal, 3: anvendelse af mekanik i matematik (i geometri, analyse og overraskende nok i talteori), 4,5: konstruktion med passer alene eller med lineal alene, 6: uligheder. Bogen er ikke ret svær.

Emneord: kædebrøker, geometri, geometriske konstruktioner, Fibonacci, induktionsbevis

r: 1961

Forlag: Oxford : Pergamon Pres

ID: 19 W. Lietzmann:   Altes und neues vom Kreis Beskrivelse:

Bogen gennemgår forskellige begreber vedrørende cirklen, og en række sætninger om cirklen bevises eller omtales. Bogen er ikke ret svær

Emneord: geometri, cirklen

r: 1951

Forlag: Leipzig : B.G. Teubner

ID: 20 Caroline H, Macgillavry:   Symmetry Aspects of M. C. Eschers Periodic Drawings, 2nded. Beskrivelse:

Med udgangspunkt i Eschers tegninger diskuteres symmetri. Bogen er skrevet for lægmand, men den afholder sig ikke fra et systematisk studium af symmetrigrupperne, der dog forklares ganske uformelt. Bogen er nok mest relevant i forbindelse med anden litteratur om geometrisk symmetri.

Emneord: geometri, symmetri

r: 1976

Forlag: Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema

ID: 21 B. E. Margulis:   Systems of linear equations Beskrivelse:

Bogen gennemgår elementære løsningsmetoder for lineære ligningssystemer og diskuterer eksistens af løsninger ud fra determinanter. Den er holdt på et ikke-abstrakt plan og introducerer f.eks. hverken vektorer eller matricer formelt. Mest interessant er nok det motiverende kapitel om anvendelser.

Emneord: lineær algebra, anvendelser

r: 1964

Forlag: London : Pergamon Press

ID: 22 Lietzmann:   Experimentelle Geometrie Beskrivelse:

Bogen behandler geometrisk konstruktion med og uden passer og lineal samt med andre apparater.

Emneord: geometri, geometriske konstruktioner

r: 1959

Forlag: Stuttgart : B.G. Teubner

ID: 23 A. G. Kurosch:   Algebraische Gleichungen BeliebigenGrades Beskrivelse:

Bogen introducerer kort de komplekse tal, og derefter opstilles (uden bevis) løsningsformlen for 3.-gradsligningen. Metoder til i specielle tilfælde at løse højereordens-ligninger gives også. Bogen kan sagtens læses uden forhåndskendskab til de komplekse tal.

Emneord: trediegradsligningen, fjerdegradsligningen, polynomiumsligninger, polynomier

r: 1954

Forlag: Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften

ID: 24 E. H. Lockwood:   A book of curves Beskrivelse:

Angiver metoder til (mekanisk) konstruktion af mange forskellige slags kurver. Efterfølgende behandles konstruktioner fra et analytisk geometrisk synspunkt, hvor det bl.a. vises, at konstruktionerne giver de ønskede kurver.

Emneord: geometri, geometriske konstruktioner, analytisk geometri, keglesnit

r: 1978

Forlag: Cambridge : Cambridge University Press

ID: 25 E. H. Lockwood, R. H. Macmillan:   Geometric Symmetry Beskrivelse:

Bogen klassificerer de forskellige typer symmetrier i plan- og rumgeometri. Bogens første del kræver ingen særlige matematiske forudsætninger, mens den anden del går mere i dybden med den matematiske struktur, idet den anvender gruppeteori. Et basalt forhåndskendskab til gruppeteori vil være en fordel. Bogen indeholder masser af eksempler med illustrationer. Der er gjort så meget ud af klassifikationen, at bogen også kan betragtes som et katalog.

Emneord: geometri, plangeometri, rumgeometri, symmetri, gruppeteori, krystallografi

r: 1978

Forlag: Cambridge : Cambridge University Press

ID: 26 Vagn Lundsgård Hansen:   Den Geometriske Dimension Beskrivelse:

Med udgangspunkt i naturen diskuteres forskellige geometriske emner. Store dele af bogen kræver ingen særlige forudsætninger, men et afsnit om katastrofeteori er nok lidt rigeligt avanceret. Det matematiske indhold er ikke ret stort, men bogen er meget perspektiverende.

Emneord: geometri

r: 1993

Forlag: Wellesley, Mass. : A.K. Peters

ID: 27 Howard Eves:   Great Moments in Mathematics (before 1650) og (after 1650) (tobind) Beskrivelse:

Afskrifter af tilsammen 40 foredrag om matematikkens historie. Bogen beskriver udviklingen fra talbegrebet til stadigt mere abstrakte begreber og tankegange.

Emneord: historie

r: 1981

Forlag: Washington : The Mathematical Association of America

ID: 28 Howard Eves:   An Introduction to the History of Mathematics (RevisedEdition) Beskrivelse:

Bogen beskriver matematikkens udvikling fra den tidlige brug af talsymboler op til vore dages abstrakte matematik. Især de tidligste talsystemer er meget detaljeret beskrevet. Bogen ser ud til at gå mere i bredden end i dybden, dvs. masser af ting er nævnt, men der er så ikke plads til en masse detaljer.

Emneord: historie, talsystemer

r: 1964

Forlag: New York : Holt, Rinehart and Winston

ID: 29 A. Khintchine:   Kettenbrüche Beskrivelse:

En udmærket introduktion til kædebrøker. Den sidste del af bogen kræver en del kendskab til ikke helt elementær analyse.

Emneord: kædebrøker

r: 1956

Forlag: Leipzig : B.G. Teubner Verlagsgesellschaft

ID: 30 Holth, Juhl, Schultz, Sloth:   Matematik grundbog 1 Beskrivelse:

Lærebog for det obligatoriske niveau i gymnasiet. Indeholder ti kapitler: 1. indledning, 2. tal, 3. trigonometri, 4. funktioner, 5. polynomier, 6. differentialregning, 7. eksponentialfunktion, 8. matematiske modeller, 9. procentregning og rentesregning og 10. brug af datamaskine. Har en god vægtning af beviser og eksempler.

Emneord: lærebog, tal, trigonometri, funktioner, differentialregning, modeller

r: 1988

Forlag: Vejle : Forlaget Trip

ID: 31 Erik Kristensen:   Hilberts aksiomssystem forplangeometrien Beskrivelse:

Bogen gennemgår et aksiomatisk grundlag for geometrien. Aksiomernes indbyrdes konsistens og uafhængighed behandles eller omtales også. Ikke-euklidisk geometri behandles også, ligeledes på aksiomatisk grundlag.

Emneord: aksiomatisk geometri, ikke-euklidisk geometri, Hilbert, geometriens grundlag

r: 1959

Forlag: Århus: Matematisk Institut, Aarhus Universitet

ID: 32 Karl Knockendöppel:   Von den Gleichungen dritten und höherenGrades Beskrivelse:

En hel bog om polynomiumsligninger af 3. eller højere grad. Der gives en opskrift på løsning af 3.-gradsligninger. For højere orden gives metoder, der virker i specialtilfælde. Bogen er ret let læst.

Emneord: trediegradsligning, fjerdegradsligning, polynomiumsligninger, polynomier

r: 1949

Forlag: Berlin : Volk und Wissen Verlags G.m.b.H.

ID: 33 Howard Eves, Carroll V. Newsom:   An Introduction to the Foundations and Fundamental Concepts ofMathematics (revised edition) Beskrivelse:

Bogen behandler, med en historisk synsvinkel, matematikkens grundlag. Med udgangspunkt i geometri og algebra vises eksempler på aksiomssystemer, startende med Euklid. Mere fundamentale begreber som mængdelære, logik og ``matematisk metode'' behandles også. Bogen kræver ingen særlige forudsætninger.

Emneord: historie, aksiomatik, aksiomssystemer, geometri

r: 1958

Forlag: New York : Rinehart & Company

ID: 34 J. Hjelmslev:   Tre Foredrag over GeometriensGrundlag Beskrivelse:

Bogen forventer tilsyneladende godt forhåndskendskab til Euklids aksiomer og sætninger. Den introducerer altså ikke disse, men kaster sig straks ud i analyse af Euklids Elementer. Bogen er derfor kun brugbar i sammenhæng med andet materiale om Euklids Elementer, f.eks. Thyra Eibes oversættelse (i elementærsamlingen under Euklid).

Emneord: euklidisk geometri, geometriens grundlag, aksiomssystemer

r: 1923

Forlag: København : Jul. Gjellerups forlag

ID: 35 Heinrich W. E. Jung:   Einführung in die Zahlentheorie Beskrivelse:

En udmærket bog om talteori. Den kan muligvis være vanskelig p.gr.a. alderen og sproget, men det faglige niveau er nok passende

Emneord: talteori, diofantiske ligninger, primtal

r: 1952

Forlag: Leipzig : Fachbuchverlag G.m.b.H.

ID: 36 Juhl, Schultz, Sloth:   Sandsynlighedsregning Beskrivelse:

Bogen er skrevet for gymnasiet i 1987. Den gennemgår den basale sandsynlighedsteori på en letforståelig måde.

Emneord: sandsynlighedsregning, statistik, kombinatorik

r: 1987

Forlag: Vejle : Forlaget Trip

ID: 37 Jones, Morris, Pearson:   Abstract Algebra and FamousImpossibilities Beskrivelse:

Bogen udvikler tilstrækkeligt meget algebra til at bevise umuligheden af de tre klassiske konstruktionsproblemer, men kan også læses for algebraens skyld. Et kapitel beviser at pi og e er transcendente. Niveau'et er måske en anelse i overkanten--f.eks. forventes kendskab til abstrakt lineær algebra (vektorrum over et legeme). Bogen er absolut læsevenlig med gode forklaringer overalt.

Emneord: algebra, cirklens kvadratur, terningens fordobling, vinklens tredeling, geometrisk konstruktion, pi, polynomier, ringe, legemer

r: 1991

Forlag: New York : Springer-Verlag

ID: 38 Michael Holt, D. R. E. Majoram:   Mathematics in a changing world Beskrivelse:

En populær bog om filosofien og logikken bag matematik. Der er ikke meget matematik i bogen, men der er masser af eksempler på anvendelser og modellering, særligt indenfor økonomi og i forbindelse med spilteori.

Emneord: modeller, spilteori, filosofi, logik

r: 1973

Forlag: New York : Walker and Company

ID: 39 Kac, Ulam:   Mathematics and logic Beskrivelse:

En bog om matematisk logik, der i eksempler (2/3 af bogen) berører en masse forskellige områder af matematikken. En del historie gennemgås også.

Emneord: logik

r: 1968

Forlag: New York : Frederick A. Praeger

ID: 40 Nicholas D. Kazarinoff:   Geometric Inequalities Beskrivelse:

Ulighederne i bogen har først og fremmest sigte mod bogens andet kapitel om optimering af areal: det isoperimetriske problem. Bogen er nok ret let læst

Emneord: uligheder, geometri, isoperimetriske sætninger

r: 1961

Forlag: Company : The L. W. Singer

ID: 41 H. G. Forder:   Geometry Beskrivelse:

Bogen introducerer mange emner indenfor geometri. Det ser ud til at kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden.

Emneord: geometri, analytisk geometri, plane kurver, projektiv geometri, ikke-euklidisk geometri, differentialgeometri, algebraiske kurver, metriske rum

r: 1950

Forlag: London : Hutchinson University Library

ID: 42 Graham Flegg:   Numbers, Their History andMeaning Beskrivelse:

Bogen gennemgår i stor detalje tallenes historie, såvel for deres navne, symboler (f.eks. fingertegn), notation, regning og problemløsning i mange forskellige kulturer. Derefter beskrives algebraens udvikling, og bogen slutter af med et kapitel af mere ``rekreativ'' karakter samt et kapitel om tallenes logiske fundament

Emneord: historie, tal, talsystemer

r: 1989

Forlag: London : MacMillan, The Open University

ID: 43 D. Hilbert:   Anschauliche Geometrie Beskrivelse:

En omfattende geometribog, der sikkert ikke er helt let at læse.

Emneord: geometri, kurver, flader, differentialgeometri, topologi, keglesnit

r: 1944

Forlag: New York : Dover

ID: 44 D. Hilbert:   Grundlagen der Geometrie Beskrivelse:

Bogen behandler geometri på et strengt aksiomatisk grundlag. Bogen er nok en anelse for formel og også svært læst.

Emneord: geometri, aksiomssystemer

r: 1956

Forlag: Stuttgart : B.G. Teubner Verlagsgesellschaft

ID: 45 Jonny Schultz:   Matematik Højniveau 1 Beskrivelse:

Skrevet for gymnasiet. Bogen behandler udover de mest grundlæggende begreber (vektorregning mm.) sfærisk geometri.

Emneord: geometri, sfærisk geometri, keglesnit, analytisk geometri

r: 1991

Forlag: Vejle : Trip

ID: 46 Vagn Lundsgaard Hansen:   Temaer fra Geometrien Beskrivelse:

Bogen tager nogle få, udvalgte emner op (se keywords). Den er absolut læselig på gymnasieniveau.

Emneord: keglesnit, optimering, variationsregning, det isoperimetriske problem

r: 1992

Forlag: København: Matematiklærerforeningen

ID: 47 Coxeter:   Introduction to Geometry Beskrivelse:

Omfattende bog, der kommer omkring mange forskellige emner indenfor geometrien. Store dele af bogen vil nok være svære at læse, specielt de mere abstrakte emner. Opgaver, delvist med besvarelser.

Emneord: geometri, ikke-euklidisk geometri, hyperbolsk geometri, projektiv geometri, differentialgeometri

r: 1961

Forlag: New York : John Wiley & Sons, Inc.

ID: 48 Hyltén, Gavallins, Sandgren:   Matematisk Analys Beskrivelse:

Bogen er af niveau en avanceret gymnasiebog eller en førsteårs-universitetsbog. Udover grundlæggende analyse behandles mange andre grundlæggende emner. Indeholder opgaver (delvist med løsninger)

Emneord: analyse, komplekse tal, uendelige rækker, differentialligninger

r: 1967

Forlag: Lund : Studentlitteratur

ID: 49 Malcolm E. Lines:   Think of a Number Beskrivelse:

Bogen er populærvidenskabelig. Den kommer vidt omkring og er fornøjelig læsning, men det matematiske indhold er desværre ikke så stort. Enkelte kapitler kan sikkert fungere fint som supplerende læsning: ikke-euklidisk geometri (kap 6), algebra (kap 7), firfarveproblemet (kap 10), datalogi (klassen NP, kap 12), optimering (diskret, kap 13), fraktaler (kap 14), gruppeteori (kap 16)

Emneord: ikke-euklidisk geometri, algebra, firfarveproblemet, datalogi, optimering, fraktaler, kaosteori, gruppeteori

r: 1990

Forlag: Bristol : Hilger

ID: 50 Abraham A. Fraenkel:   Integers and Theory of Numbers Beskrivelse:

Starter med en kort opremsning af tallenes historie. Derefter introduceres ordinal- og kardinaltal og Peanos aksiomer. Disse aksiomers indbyrdes uafhængighed bevises. Bogen er nok rigeligt formel og svær, men det kan måske ikke undgås, når bogen samtidig skal give en solid introduktion. Til illustration af emnets vanskellighed præsenterer bogen en række simpelt udseende problemer, hvis løsninger langt fra er simple, eller ligefrem endnu ikke er fundet.

Emneord: talteori, Fermat, algebra, aksiomer for de hele tal

r: 1955

Forlag: New York : Scripta Mathematica

ID: 51 Mogens Nørgaard Olesen:   Plane Kurver Beskrivelse:

Indleder med historisk afsnit om, hvordan teorien for plane kurver er opstået. Anvender elementær analyse. Mange eksempler og opgaver. Giver en ret omfangsrig gennemgang af teorien for kurver i planen. Udover den grundlæggende teori (tangent, kurvelængde, krumning) behandles kinematik og keglesnit. Emnet behandles ret formelt. Skrevet for gymnasiet.

Emneord: kurver, differentialgeometri, keglesnit, analytisk geometri, geometri

r: 1984

Forlag: Herning : Systime

ID: 52 David Gans:   An introduction to Non-EuclideanGeometry Beskrivelse:

To korte kapitler omhandler Euklids femte posulat og historiske (mislykkede) forsøg på at bevise det. Resten af bogen omhandler hyperbolsk og elliptisk geometri. En stor del af bogen kan nok virke ret svær. Opgaver (delvist med løsninger).

Emneord: geometri, ikke-euklidisk geometri

r: 1973

Forlag: New York : Academic Press

ID: 53 Flachsmeyer, Feiste, Manteuffel:   Mathematik und ornamentalekunstformen Beskrivelse:

Bogen indfører gruppebegrebet og klassificerer forskellige typer mønstre v.hj.a. symmetri-grupper. Mange eksempler fra bygningskunst.

Emneord: geometri, symmetri, gruppeteori

r: 1990

Forlag: Leipzig : BSB B.G. Teubner

ID: 54 Douglas M. Campbell, John C. Higgins:   Mathematics, people, problems, results, VolII Beskrivelse:

Indeholder korte essays af forskellige forfattere om bl.a. matematikkens ``indre natur'', historiske træk, filosofi, mange klassiske problemer

Emneord: filosofi, historie, Fermat, ikke-euklidisk geometri, talteori, geometriske konstruktioner, aksiomer

r: 1984

Forlag: Belmont : Wadsworth International

ID: 55 A. O. Gelfond:   The Solution of Equations inIntegers Beskrivelse:

Bogen præsenterer en række forskellige typer heltalsligninger og giver for nogle af dem en metode til løsning.

Emneord: talteori, heltaltsligninger, diofantiske ligninger

r: 1960

Forlag: Groningen : P. Noordhoff, Ltd

ID: 56 Matila Ghyka:   The Geometry of Art and Life Beskrivelse:

Bogen viser konstruktioner af klassiske figurer og mønstre i planen og i rummet. Derefter sammenknyttes dette med målinger på antikke bygninger og kunstværker, samt på ting, der forekommer i naturen.

Emneord: geometri, det gyldne snit, platoniske legemer

r: 1977

Forlag: New York : Dover Publications, Inc.

ID: 57 Ellery B. Golos:   Foundations of Euclidean and Non-EuclideanGeometri Beskrivelse:

Bogens første del lægger grundlaget: logik, diskussion af bevisførelse og aksiomssystemer. Anden del udvikler geometrien fra et aksiomatisk synspunkt, og endeligt beskæftiger tredie del sig med forskellige ikke-euklidiske geometrier. Bogen er ret formel og tung, især den første del.

Emneord: geometri, ikke-euklidisk geometri, aksiomer

r: 1968

Forlag: New York : Holt, Rinehart and Winston Inc.

ID: 58 J. A. Green:   Sequences and Series Beskrivelse:

Bogen introducerer følger, rækker, grænseværdi, potens-rækker, konvergenskriterier, mm. Emnet er elementært, men bogen er måske lige lovligt kompakt skrevet. Der er dog mange eksempler.

Emneord: analyse, følger, grænseværdi, potensrækker, uendelige rækker

r: 1958

Forlag: London : Routledge and Kegan Paul

ID: 59 Graham Flegg:   Numbers Through the Ages Beskrivelse:

Beskriver den historiske udvikling af talbegrebet. Den første halvdel beskriver meget detaljeret notationen og tallenes navne mange forskellige steder i verden. Bogens anden halvdel beskæftiger sig med regning frem til og med computere. Det sidste afsnit om computere er dog ret umoderne/ikke-ajourført, selvom bogen er fra 1989.

Emneord: historie, talsystemer, tal

r: 1989

Forlag: London : MacMillan, The Open University

ID: 60 Marvin Jay Greenberg:   Euclidean and non-Euclidean geometries, Development andhistory Beskrivelse:

Gennemgår Euklids aksiomer samt historiske forfejlede forsøg på at bevise det femte ud fra de øvrige. Bogen kommer ret detaljeret ind på logik og bevisførelse og slutter af med et filosofisk afsnit, der bl.a. handler om matematikken generelt. Opgaver. Mange referencer. Bogen virker meget inspirerende, men kræver dog nok en god indsats af læseren.

Emneord: geometri, ikke-euklidisk geometri, logik, filosofi, aksiomer

r: 1993

Forlag: New York : W.H. Freeman

ID: 61 Vivian Shaw Groza:   A survey of Mathematics. Elementary Concepts and their HistoricalDevelopment Beskrivelse:

En gennemgang af den historiske udvikling af fundamentale begreber (tal, mængdeteori, aritmetik, logik, geometri, sandsynlighedsteori). Begreberne forklares også, så bogen kræver ingen særlige forkundskaber. Indeholder opgaver (delvist med løsninger).

Emneord: historie

r: 1968

Forlag: New York : Holt, Rinehart and Winston

ID: 62 Howard W. Eves:   A Survey of Geometry Beskrivelse:

Indleder med et kapitel om geometriens historie. Bogen er meget detaljeret. Den indleder med et kapitel om geometriens historie. Mange opgaver og mange litteratur-henvisninger. Der findes en mere kompakt udgave af bogen: ``Fundamentals of Geometry''.

Emneord: historie, geometri, transformationsteori, ikke-euklidisk geometri

r: 1974

Forlag: Boston : Allyn and Bacon, Inc.

ID: 63 P. Dedron, J. Itard:   Mathematics and Mathematicians 2 Beskrivelse:

Beskriver meget detaljeret oldtidens talsystemer, notation, aritmetik og geometri (bl.a. ægyptisk, babylonsk, græsk, arabisk). Derudover behandles de tre klassiske konstruktionsproblemer

Emneord: historie, terningens fordobling, vinklens tredeling, cirklens kvadratur

r: 1974

Forlag: London : Transworld Publishers Ltd

ID: 64 Svend Bundgaard:   Om plane polygoners areal Beskrivelse:

Bogen giver med en aksiomatisk tilgangsvinkel en konstruktion af areal-begrebet for polygoner. Bogen gør meget ud af at gøre læseren varsom overfor implicit viden. Der føres bevis for tilsyneladende (men kun tilsyneladende!) indlysende udsagn. Bogen er måske mere relevant som et eksempel på opbygning af et aksiomssystem og deduktion af sætninger heraf, end som en lærebog i arealbestemmelse.

Emneord: arealbegrebet, polygoner

r: 1957

Forlag: Aarhus : Matematisk Institut, Aarhus Universitet

ID: 65 Chrystal:   Textbook of Algebra, Vol I-II Beskrivelse:

På trods af titlen indeholder bogen masser af analyse, særligt bind II. Bogen kan virke noget gammeldags. Den er meget omfattende og hvert emne behandles meget grundigt. Mange eksempler og opgaver.

Emneord: algebra, kombinatorik, analyse, differentialregning, uendelige rækker, kædebrøker, sandynlighedsteori

r: 1953

Forlag: Oxford : Oxford University Press

ID: 66 Howard W. Eves:   Fundamentals of Geometry Beskrivelse:

Bogen indleder med et kapitel om geometriens historie. Et afsnit behandler bl.a. umuligheden af de tre klassiske konstruktionsproblemer. Opgaver. Bogen findes i en mere detaljeret udgave: ``A Survey of Geometry''.

Emneord: geometri, historie, geometrisk konstruktion, vinklens tredeling, terningens fordobling, cirklens kvadratur

r: 1969

Forlag: Boston : Allyn and Bacon, Inc.

ID: 67 O. Bottema:   Geometric Inequalities Beskrivelse:

Bogen er faktisk en lang opremsning af sætninger fra plangeometrien indeholdende uligheder. Sætningernes opdagelse spænder fra antikken til moderne tid. Sætningerne er fint opdelt efter hvilke størrelser, der indgår. Bogen kan betragtes som et kompendium, snarere end en lærebog. Stort navneindex.

Emneord: geometri, plangeometri, uligheder

r: 1988

Forlag: Berlin : Springer-Verlag

ID: 68 W. Breidenbach:   Das delische problem (die verdoppelung deswürfels) Beskrivelse:

Bogen gennemgår historien bag konstruktions-problemet ``terningens fordobling'', nogle tilnærmede løsninger, eksakt konstruktion v.hj.a. andre apparater end passer og lineal, og til sidst et bevis for umuligheden af konstruktion med passer og lineal. Niveauet er ret højt.

Emneord: terningens fordobling, geometri, geometrisk konstruktion

r: 1952

Forlag: Leipzig : B.G. Teubner Verlagsgesellschaft

ID: 69 Keith Devlin:   Mathematics: The New Golden Age Beskrivelse:

Omhandler matematiske ``begivenheder'' og opdagelser 1960-1985. Alle begivenhederne er behandlet grundigt, involverende centrale problemstillinger, men stadig på et let forståeligt niveau. NB: Fermats sidste sætning er jo blevet bevist siden bogen udkom. Bogen er skrevet meget pædagogisk og er absolut læselig for gymnasiet.

Emneord: primtal, talteori, kryptografi, logik, fraktaler, gruppeteori, firfarveproblemet, grafteori, topologi, algoritmer

r: 1988

Forlag: Harmondsworth : Penguin Books

ID: 70 E. Donath:   Die merkwürdigen Punkte und Linien des ebenesDreiecks Beskrivelse:

Indeholder mange klassiske sætninger fra plangeometrien. Trods titlen behandles meget andet end trekanten. Opgaver.

Emneord: geometri, plangeometri, trekanter

r: 1968

Forlag: Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften

ID: 71 E.B. Dynkin, W. A. Uspenski:   Matematische Unterhaltungen I,Mehrfarbenprobleme Beskrivelse:

Behandler firfarveproblemet og lignende problemer. NB: bogen er skrevet før firfarveproblemet blev løst. Indeholder dog bevis for at 5 farver er nok. Mange opgaver med løsninger.

Emneord: firfarveproblemet, grafteori

r: 1956

Forlag: Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften

ID: 72 J. Aczél:   On Applications and Theory of FunctionalEquations Beskrivelse:

En introduktion til funktionalligninger. Bogen er muligvis for svær for gymnasiet. F.eks. anvendes nogle steder noget målteori og (abstrakte) kontinuitetsbegreber.

Emneord: funktionalligninger

r: 1969

Forlag: Basel : Birkhäuser Verlag

ID: 73 Becker:   Die Grundlagen der Mathematik Beskrivelse:

Behandler matematikkens grundlag fra en historisk synsvinkel

Emneord: historie, ikke-euklidisk geometri, logik, aksiomer

r: 1975

Forlag: Stuttgart : B.G. Teubner

ID: 74 Flemming Clausen m.fl:   Tal og Geometri Beskrivelse:

Om tal og geometri, særligt i oldtiden. Skrevet for gymnasiet. Meget pædagogisk.

Emneord: historie, geometri, mængdelære, algebra

r: 1992

Forlag: København : Gyldendal

ID: 75 Josef Breuer:   Einfürung in die Mengenlehre Beskrivelse:

En indføring i elementær mængdelære. Indleder med historisk baggrund for mængdelæren. Bogen er ikke præget af formelle definitioner og aksiomer.

Emneord: mængdelære, kardinaltal

r: 1954

Forlag: Hannover : Hermann Schroedel Verlag

ID: 76 G. Buchmann:   NichteuklidischeElementargeometrie Beskrivelse:

Bogen behandler ikke-euklidisk geometri og såkaldt h-geometri. Den virker ret teknisk, og er derfor nok svær for gymnasiet.

Emneord: ikke-euklidisk geometri, hyperbolsk geometri

r: 1975

Forlag: Stuttgart : B.G. Teubner

ID: 77 N. M. Beskin:   Fascinating Fractions Beskrivelse:

Bogen omhandler kædebrøker. Uendelige kædebrøker og deres konvergensegenskaber introduceres. Bogen er let læselig

Emneord: kædebrøker, algebraiske tal, transcendente tal

r: 1986

Forlag: Moscow : MIR Publishers

ID: 78 David M. Burton:   The History of Mathematics, anIntroduction Beskrivelse:

En omfattende bog, der dækker tiden fra antikken indtil moderne tid. Indeholder opgaver, mange fotografier af historiske genstande og aftryk af historiske værker. Det matematiske indhold er ikke svært. Udover det matematiske er der masser af historisk baggrund.

Emneord: historie

r: 1985

Forlag: Boston : Allyn and Bacon, Inc.

ID: 79 W. W. Rouse Ball:   Mathematical Recreations and Essays, 11.ed. Beskrivelse:

Et væld af klassiske ``rekreative'' problemer (med løsninger) og kuriositeter indenfor mange forskellige områder, dog med overvægt i den diskrete matematik. Bogen er let læst.

Emneord: spilteori, kombinatorik, talteori, geometri, terningens fordobling, vinklens tredeling, cirklens kvadratur, kryptografi

r: 1947

Forlag: New York : The MacMillan Company

ID: 80 David Barnette:   Map coloring, polyhedra and the four-colorproblem Beskrivelse:

Bogen indeholder historiske bemærkninger, historiske falske ``beviser'' for firfarvesætningen.

Emneord: firfarveproblemet, Eulers ligning, polyedre

r: 1983

Forlag: Washington : The Mathematical Association of America, Inc.

ID: 81 Steen Ballou:   Plane and Spherical trigonometry, 2nded. Beskrivelse:

Størstedelen af bogen behandler elementær trigonometri. Delen om sfærisk trigonometri er en god introduktion til emnet. Der er et kapitel med mange formler for beregning på sfæriske trekanter, et kapitel med anvendelser. Mange opgaver.

Emneord: sfærisk geometri, sfærisk trigonometri, trigonometri

r: 1953

Forlag: Boston : Ginn and Company

ID: 82 Erik Temple Bell:   Mathematics, Queen & Servant ofScience Beskrivelse:

Bogen er noget filosofisk, og det matematiske indhold er af en populær karakter. Den er glimrende som en bog, der sætter matematiske discipliner i et historisk relief. Den kommer også ind på moderne matematik og matematisk tankegang. Indeholder en rigdom af forskellige emner og et indeks med mere end 200 matematikere.

Emneord: historie

r: 1987

Forlag: Washington D.C. : The Mathematical Association of America

ID: 83 Samuel I. Altwerger:   Modern Mathematics Beskrivelse:

En elementær introduktion til mange forskellige matematiske emner. Opgaver.

Emneord: tal, talsystemer, komplekse tal, geometri, trigonometri, euklidisk geometri, logik, keglesnit

r: 1960

Forlag: New York : The MacMillan Company

ID: 84 Kirsti Andersen, Jesper Lützen, Lars Mejlbo:   Nogle Kapitler af Matematikkens HistorieII Beskrivelse:

Omhandler grækernes geometriske konstruktion, differentialregning, integralregning, infinitesimalregning, god kommenteret litteraturliste og indeks over 150 historiske personer

Emneord: historie, geometriske konstruktioner, analyse, infinitesimalregning, differentialregning

r: 1979

Forlag: Aarhus : Matematisk Institut, Aarhus Universitet

ID: 85 Kirsti Andersen, Henk Bos, Jesper Lützen:   Træk af den matematiske analyses historie. En antologi af kilder ogsekundær litteratur Beskrivelse:

Indeholder originaltekster og oversættelser. Nogle af teksterne kan være svære at forstå p.gr.a. det umoderne sprog og den fremmedartede notation. Opgaver.

Emneord: historie, analyse, infinitesimalregning, differentialregning

r: 1987

Forlag: Århus : Institut for de eksakte videnskabers historie, Aarhus Universitet

ID: 86 Apostle:   College Algebra Beskrivelse:

Har et kapitel af en noget filosofisk karakter, ``Hvad er en videnskab''. Kommer frem til at algebra er en videnskab. Kortfattet konstruktion af talområderne fra Z til C. Omhandler: tal, funktioner, lineære ligningssystemer, permutationer, simpel kombinatorik. Meget detaljeret, men alligevel meget elementær. Nærmest en grundbog i matematik.

Emneord: algebra, talsystemer, komplekse tal, lineær algebra, kombinatorik

r: 1962

Forlag: London : Department of Mathematics, Queen Mary College,University of London

ID: 87 Heinz Bachmann:   Kalender-arithmetik Beskrivelse:

En stor del af bogen bruges på at udlede formler, der kan bruges til kalender-regning. Emnet behandles v.hj.a. kædebrøker, og i lyset af dette forklares bl.a. skudårsreglerne. Herudover behandles ugedage, månefaser og beregning af påske-helligdage.

Emneord: kalender, ugedage, skudår, kædebrøker, månefaser

r: 1984

Forlag: Zürich : Juris Druck & Verlag AG

ID: 88 Bachmann, Schmidt:   n-gons Beskrivelse:

Bogen behandler geometrien for polygoner v.hj.a algebra. P.g.a algebraen er bogen nok ret vanskelig. Findes også på tysk (n-ecke).

Emneord: geometri, polygoner, algebra

r: 1975

Forlag: Toronto : University of Toronto Press

ID: 89 V. V. Amel'kin:   Differential Equations inApplications Beskrivelse:

Kapitel 1 omhandler konstruktion af differentiallignings-modeller for mange forskellige eksempler på problemer. Disse spænder f.eks. over problemer indenfor varmeledning (bogen løser: hvordan holder man bedst kaffen varm), markedsmekanismer, krigsførelse, mekanik (bl.a. penduler) og optik. Kapitel 2 omhandler kvalitative metoder, og der diskuteres også hvad formålet med sådanne kan være. Dele af bogen er rigeligt avancerede, men den kan fint anvendes som en oversigt over nogle mulige anvendelser af differentialligninger

Emneord: differentialligninger, modeller, anvendelser, variationsregning

r: 1990

Forlag: Moscow : Mir

ID: 90 Morten Blomhøj, Klavs Frisdal, Frank Mølgaard Olsen:   Lineær programmering Beskrivelse:

Skrevet for gymnasiet. Lægger vægt på de beregningsmæssige problemer i Lineær Programmering og vurderer anvendeligheden af forskellige metoder til store problemer (mange variable). Simplex-algoritmen gennemgås. Bogen benytter en hel del lineær algebra, som kan virke svær. Transport-problemer (logistik) behandles. Bogen går ind i problemet omkring matematisk modellering af virkeligheden. Mange opgaver

Emneord: lineær algebra, lineære uligheder, logistik, modeller

r: 1984

Forlag: Frederikssund : FAG

ID: 91 Jesper Frandsen:   Det gyldne snit--i kunst, natur ogmatematik Beskrivelse:

Bogen indeholder en masse eksempler på steder, hvor det gyldne snit optræder, indenfor billedkunst, arkitektur, design, i naturen. Desuden gives en del matematiske konstruktioner der på overraskende vis giver det gyldne snit. Bogen kræver ikke de store forudsætninger

Emneord: det gyldne snit

r: 1991

Forlag: Herning : Systime

ID: 92 Jesper Frandsen:   Komplekse Tal og Fraktaler Beskrivelse:

Med regnereglerne for de reelle tal som model og efter historisk motivation indføres de komplekse tal og deres regneregler. Derefter indføres iterative systemer og kaos. Begrebet fraktal dimension indføres. Mandelbrot-, Julia- og Feigenbaum-mængderne introduceres. Bogen er rigt illustreret.

Emneord: komplekse tal, fraktaler, kaos, Mandelbrot

r: 1992

Forlag: Herning : Systime

ID: 93 Jens Carstensen, Jepser Frandsen:   Matematik 3 for højt niveau Beskrivelse:

Teorien er suppleret med historiske oplysninger og er kombineret fint med nogle anvendelser og eksempler. Programlistninger i Comal-80. Hvert kapitel afsluttes af en opsummering, der fungerer som en slags kompendium.

Emneord: integralregning, differentialligninger, vektorregning, kurver i planen, keglesnit, geometri, geometrisk konstruktion, regulære polygoner, polyedre, datalogi, kaos, fraktaler, talteori, trediegradsligningen

r: 1988

Forlag: Herning : Systime

ID: 94 Torben Svendsen:   Bogen om pi Beskrivelse:

Historiske metoder til bestemmelse af pi gennemgås i detalje. Desuden beskæftiger bogen sig indgående med moderne metoder til maskinel udregning af pi med mange decimaler.

Emneord: pi, historie, datalogi, numeriske metoder

r: 1992

Forlag: Herning: Systime

ID: 95 Gert M. Flensberg:   Geometriske Konstruktioner Beskrivelse:

Der gives en række klassiske konstruktionsproblemer og deres eventuelle løsning. Umuligheden af cirklens kvadratur omtales. Umuligheden af terningens fordobling og vinklens tredeling bevises v.hj.a. tallegemer.

Emneord: geometri, geometrisk konstruktion, algebra, cirklens kvadratur, terningens fordobling, vinklens tredeling

r: 1983

Forlag: Herning : Systime

ID: 96 Klaus Thomsen, Asger Spangsberg:   Differentialregningen i historiskperspektiv Beskrivelse:

Velskrevet bog, der giver et godt indtryk af datidens matematikeres besværligheder med at formulere et præcist grundlag for differentialregningen. Det matematiske indhold er elementært.

Emneord: differentialregning, historie

r: 1988

Forlag: Århus : Aarhus Universitetsforlag

ID: 97 Petr Beckmann:   A history of pi Beskrivelse:

Populært skrevet bog af en erklæret ikke-matematiker. Udover pi's historie præsenterer bogen en del øvrig matematik-historie, samt generel historisk baggrund.

Emneord: historie, pi

r: 1977

Forlag: Boulder Colorado : The Golem Press

ID: 98 Jens Carstensen:   Talteori Beskrivelse:

En elementær indføring i talteori. Bogen indeholder programeksempler i Comal.

Emneord: talteori, primtal, det gyldne snit

r: 1993

Forlag: Herning: Systime

ID: 99 Peter Landrock, Knud Nissen:   Fejlkorrigerende koder Beskrivelse:

Skrevet for valgfrit emne i gymnasiet. Bogen introducerer generelle fejlkorigerende og -detekterende koder til digital transmission. Derefter behandles (konstruktion af) lineære koder (Hamming-koder og cykliske koder). Teorien anvendes på systemtipning. Lineær algebra over Z_2 anvendes gennemgående. Forudgående kendskab til matrix-regning vil være en stor fordel.

Emneord: informationsteori

r: 1989

Forlag: Vejle : Abacus

ID: 100 Richard Courant, Herbert Robbins:   What is Mathematics, 6th ed. Beskrivelse:

Bogen behandler fundamentale emner og begreber inden for matematikken. Den kommer meget vidt omkring (se keywords), og en masse klassiske problemer omtales fra et historisk perspektiv. Bogen er ikke bange for abstraktioner og kan derfor virke svær. Algebraens fundamentalsætning bevises.

Emneord: historie, geometri, algebra, topologi, analyse, målteori, differentialregning, differentialligninger, talteori, tallegemer, geometrisk konstruktion, aksiomssystemer, ikke-euklidisk geometri, mængdeteori, variationsregning, analytisk geometri, integralregning, komplekse tal

r: 1953

Forlag: New York : Oxford University Press

ID: 101 Gert Fosgerau, Finn H. Kristiansen:   Midt i Matematikken Beskrivelse:

Først og fremmest en bog om, hvad matematik er for noget. 10 forfattere har hver skrevet et afsnit. Relevant for 3.-årsopgaven er følgende: matematikkens oprindelse, det antikke Grækenland og pytagoræerne, et geometrisk afsnit om bl.a. det isoperimetriske problem, et afsnit om det gyldne snit

Emneord: historie, geometri, det isoperimetriske problem, det gyldne snit

r: 1992

Forlag: Århus : KVAN

ID: 102 Touborg:   Matematiske Aspekter, AutentiskeMatematikanvendelser Beskrivelse:

Bog om 4 konkrete anvendelser af matematik i danske virksomheder. Relevant for 3.-årsopgaven er afsnittet om statistik i forbindelse med stikprøvekontrol. Dette afsnit er nok kun egnet som supplerende læsning.

Emneord: statistik

r: 1994

Forlag: København : Gyldendal

ID: 103 G.-F.-A. de l'Hospital, Kirsti Andersen:   Analyse af de uendeligt små størrelser til forståelse af kurver.Uddrag af ``Analyse des infiniment petits pour l'intelligence deslignes courtes''. (Oversat ogkommenteret) Beskrivelse:

Bogens introduktion beskriver differentialregningens historie fra Leibnitz og Newton til L'Hospital og Bernoulli. Matematikken er ikke svær, men datidens differentialregning var en omstændelig affære, og det kræver noget af læseren at sætte sig ind i den.

Emneord:

r: 1988

Forlag: Århus : Foreningen Videnskabshistorisk Museums Venner,Institut for de Eksakte Naturvidenskabers Historie, Aarhus Universitet

ID: 104 Kristensen, Rindung:   Ikke-euklidisk Geometri Beskrivelse:

Generelt for Kristensen & Rindung: Nogle glimrende og præcist formulerede lærebøger.

Emneord: lærebog, ikke-euklidisk geometri, geometri, grundlag, aksiomssystemer, aksiomer

r: 1975

Forlag: København: G.E.C. Gad

ID: 105 Kristensen, Rindung:   Matematik 2.1 Beskrivelse:

Generelt for Kristensen & Rindung: Nogle glimrende og præcist formulerede lærebøger. Denne bog omhandler elementær analyse: grænseværdi, differentiabilitet, funktionsundersøgelse.

Emneord: lærebog, analyse, differentialregning

r: 1973

Forlag: København : G.E.C. Gads Forlag

ID: 106 Kristensen, Rindung:   Matematik 1 Beskrivelse:

Generelt for Kristensen & Rindung: Nogle glimrende og præcist formulerede lærebøger. Denne bog omhandler mængdelære, tal, logaritmefunktionen og trigonometriske funktioner, vektorregning. Findes i 5 forskellige udgaver, men kun udgaven fra 1962 har et afsnit om algebra.

Emneord: lærebog, mængdelære, tal, talsystemer, vektorer, algebra

r: 1962

Forlag: København : G.E.C. Gads Forlag

ID: 107 Kristensen, Rindung:   Matematik 3 Beskrivelse:

Generelt for Kristensen & Rindung: Nogle glimrende og præcist formulerede lærebøger. Denne bog omhandler kombinatorik, sandsynlighedsregning, stokastiske variable, kombinatorik, komplekse tal, geometri og Eulers polyedersætning.

Emneord: lærebog, kombinatorik, sandsynlighedsregning, algebra, komplekse tal, geometri, polyedre, Eulers polyedersætning, sfærisk geometri

r: 1964

Forlag: København : G.E.C. Gads Forlag

ID: 108 Kristensen, Mortensen:   Lineære Uligheder Beskrivelse:

En glimrende og præcist formuleret lærebog om lineære uligheder og lineær programmering med en del anvendelser af dette.

Emneord: lærebog, lineær algebra, lineære uligheder, lineær programmering, anvendelser

r: 1964

Forlag: København : Gods Forlag

ID: 109 Kristensen, Rindung:   Matematik 2 Naturfaglig Beskrivelse:

Generelt for Kristensen & Rindung: Nogle glimrende og præcist formulerede lærebøger. Denne omhandler logik (med kvantorer), tal, tællelighed, kontinuitet, differentialregning, integralregning, specielle funktioner, rentesregning, algebra

Emneord: lærebog, logik, tal, talsystemer, analyse, differentialregning, integralregning, rentesregning, algebra

r: 1965

Forlag: København : G.E.C. Gads Forlag

ID: 110 Kristensen, Rindung:   Sandsynlighedsregning Beskrivelse:

Generelt for Kristensen & Rindung: Nogle glimrende og præcist formulerede lærebøger.

Emneord: lærebog, kombinatorik, sandsynlighedsregning, sandsynlighedsteori, statistik

r: 1972

Forlag: København : G.E.C. Gads Forlag

ID: 111 Jonny Schultz:   Geometri, matematik for mF Beskrivelse:

Bogen behandler elementær analytisk plan- og rumgeometri. Keglesnit behandles som geometriske steder.

Emneord: lærebog, vektorregning, trigonometri, analytisk geometri, plangeometri, rumgeometri, sfærisk geometri, keglesnit

r: 1985

Forlag: Vejle : Trip

ID: 112 Bruce E. Meserve:   Fundamental concepts of algebra Beskrivelse:

En indføring i centrale begreber fra algebra og analyse. Bogen behandler en masse forskellige emner på et forholdsvis elementært niveau.

Emneord: algebra, analyse, komplekse tal, aksiomer, mængdelære, kardinaltal, primtal, diofantiske ligninger, lineær algebra, differentialregning, geometriske konstruktioner, keglesnit, analytisk geometri

r: 1953

Forlag: Cambridge : Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

ID: 113 Herman Meyer:   Precalculus Mathematics Beskrivelse:

En meget detaljeret grundbog i aritmetik (basale regneregler for reelle tal), analyse og analytisk geometri. Emnerne behandles meget formelt, men hvert emne introduceres dog uformelt før de formaliseres (med aksiomer). Appendix handler om logik og bevisførelse. Bogen er omfattende, men let læst.

Emneord: lærebog, analyse, analytisk geometri, komplekse tal, plangeometri, rumgeometri, vektorregning, keglesnit, aksiomer, induktion, kombinatorik, logik

r: 1964

Forlag: London : D. Van Nostrand Company, Inc.

ID: 114 N. Ya. Vilenkin:   Stories about sets Beskrivelse:

Bogen giver en grundig indføring i mængdelære og kardinalitet og er skrevet på et letforståeligt niveau. Bogen afsluttes med en række eksempler på konstruktioner af mængder og funktioner med mærkværdige egenskaber.

Emneord: mængdelære, kardinalitet, kardinaltal

r: 1968

Forlag: New York : Academic Press

ID: 115 I. S. Sominski:   Die methode der vollständigeninduktion Beskrivelse:

En lille håndbog i induktionsprincippet. En god indledning advarer med eksempler om, hvilke ubehagelige overraskelser man kan få, når man blot siger ``og så videre''. Bogen indeholder mange opgaver og slutter af med et afsnit, der beviser nogle algebraiske identiteter v.hj.a. induktion.

Emneord: logik, induktion, grundlag, aksiomer

r: 1954

Forlag: Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften

ID: 116 E. A. Maxwell:   Geometry for advanced pupils Beskrivelse:

En bog, der kommer omkring mange forskellige geometriske konstruktioner, begreber og sætninger med et euklidisk synspunkt (mere ``passer og lineal'' end analytisk geometri.)

Emneord: geometri, nipunktscirklen

r: 1953

Forlag: Oxford : At the Clarendon Press

ID: 117 C. Stanley Ogilvy:   Excursions in Geometry Beskrivelse:

En geometribog, der søger at undgå formelle vanskelligheder og overlader nogle ting til intuitionen. Dette har naturligvis både fordele og ulemper. Bogen henvender sig til de, der savner overblikket mellem alle de bevistekniske detaljer.

Emneord: geometri, keglesnit, geometrisk konstruktion, projektiv geometri, det gyldne snit, optimeringsproblemer

r: 1969

Forlag: New York : Oxford University Press

ID: 118 Barry Spain:   Analytical Geometry Beskrivelse:

Bogen behandler ligninger og parameterfremstillinger for den rette linie og for keglesnittene. Ligninger for tangenter bestemmes uden brug af differentialregning på en ret uformel/upræcis måde.

Emneord: geometri, analytisk geometri, keglesnit, ligninger

r: 1963

Forlag: Oxford : Pergamon Press, The MacMillan Company

ID: 119 Mogens Niss:   Talsystemets opbygning Beskrivelse:

Bogen konstruerer ud fra N talområderne Z, Q, R og C. Præsentationen virker meget pædagogisk og bogen er udstyret med forklarende margenkommentarer.

Emneord: tal, talsystemer, komplekse tal, grundlag, aksiomer, gruppeteori, algebra

r: 1985

Forlag: Roskilde : IMFUFA, Roskilde Universitetscenter

ID: 120 Ivan Niven:   Calculus, An IntroductoryApproach Beskrivelse:

En elementær introduktion til reel analyse i en variabel

Emneord: analyse, differentialregning, integralregning

r: 1981

Forlag: Washington : The Mathematical Association of America

ID: 121 Ivan Niven:   Numbers: Rational and irrational Beskrivelse:

Startende med de naturlige tals egenskaber opbygger bogen de forskellige talområder et efter et. Irrationale tal opdeles i de algebraiske og de transcendente. Approksimation med rationale tal samt Cantors diagonaliseringsargument behandles også. Bogen er forholdsvis elementær.

Emneord: tal, irrationale tal, kardinalitet, transcendente tal, algebraiske tal

r: 1961

Forlag: New York : Random House, The L.W. Singer Company

ID: 122 Ivan Niven:   Irrational numbers Beskrivelse:

Bogen klassificerer de irrationale tal og giver en række tilstrækkelige betingelser for irrationalitet. Indeholder specielt beviser for, at pi og e er irrationale. Emnet er bestemt ikke trivielt, og bogen er da også temmelig avanceret. En lettere tilgængelig bog af samme forfatter: Numbers, Rational and irrational.

Emneord: tal, irrationale tal, algebraiske tal, kædebrøker, transcendente tal, pi, tallet e

r: 1956

Forlag: New York : John Wiley

ID: 123 Ernst Sondhermer, Alan Rogerson:   Numbers and Infinity Beskrivelse:

En udmærket bog om talbegrebets historiske udvikling. Bogen går fra repræsentationer af tal, over grundlag for tallene til løsning af trediegradsligningen, komplekse tal og andre algebraiske konstruktioner. I delen om uendelighed behandles bl.a. grækernes opfattelse af begrebet op til historien for differential- og integralregning.

Emneord: tal, historie, uendelighed, trediegradsligningen, polynomier, komplekse tal, kvaternionerne, differentialregning, integralregning, analyse

r: 1981

Forlag: Cambridge : Cambridge University Press

ID: 124 L. A. Skornyakov:   Systems of Linear Equations Beskrivelse:

Bogen introducerer lineære ligningssystemer fra bunden og angiver løsningsmetoder--først ved substitution, siden ved rækkeoperationer på matricer. Bogens logik er meget præcis, bortset fra at den bevidst overspringer induktionsbeviser. Ingen særlige forudsætninger. Mange eksempler og opgaver.

Emneord: lineær algebra, matrix-regning, matricer

r: 1988

Forlag: Moscow : Mir Publishers

ID: 125 Abraham Sinkov:   Elementary Cryptoanalysis Beskrivelse:

Bogen viser forskellige svage krypteringsmetoder. Deres svagheder demonstreres ved at vise, dels hvordan man detekterer metoden, og dels hvordan man bryder koden v.hj.a. statistiske metoder. Bogen kræver ikke så meget matematik (dog regning modulo n).

Emneord: kryptografi, kryptoanalyse

r: 1968

Forlag: New York : Random House, The L.W. Singer Company

ID: 126 Arnold Scholz, Bruno Schoeneberg:   Einfürung in die Zahlentheorie Beskrivelse:

En ret avanceret indføring i talteorien. Bogen indfører tillige en del algebraiske begreber.

Emneord: talteori, algebra

r: 1955

Forlag: Berlin : Walter de Gruyter & Co.

ID: 127 H. Rademacher, O. Toeplitz:   Von Zahlen und Figuren Beskrivelse:

En samling ret forskellige emner, mest i den diskrete afdeling, men også nogle optimeringsproblemer i geometri. Mange af emnerne må betegnes som kuriositeter.

Emneord: primtal, mængdelære, kardinalitet, keglesnit, algebra, firfarveproblemet, Eulers polyedersætning, Fermat, talteori, det isoperimetriske problem, geometri

r: 1930

Forlag: Berlin : Julius Springer

ID: 128 Birgit Andresen, Beatriz Quiñones, Jimmi Staal:   Jorden rundt på flade kort Beskrivelse:

Bogen behandler flere forskellige typer kortprojektioner på en letforståelig måde

Emneord: kartografi, korttegning, geometri, rumgeometri, sfærisk geometri, projektioner

r: 1985

Forlag: Roskilde : Roskilde Universitetscenter

ID: 129 Lars. C. Mejlbo:   Noget om reelle funktioner og deresejendommeligheder Beskrivelse:

Bogen indeholder en rigdom af eksempler på reelle funktioner med mærkværdige egenskaber. Disse fremstår ikke blot som kuriositeter, men bruges også bl.a. som modeksempler på tilsyneladende fornuftige sætninger. Også mystiske kurver i planen gennemgås. Matematikken er for det meste elementær, selvom den i høj grad er ikke-intuitiv. Der er en del historiske bemærkninger.

Emneord: reelle funktioner, kuriositeter, historie, analyse, differentialregning

r: 1969

Forlag: Aarhus : Matematisk Institut, Aarhus Universitet

ID: 130 Lars C. Mejlbo:   Om uendelighedsbegrebet imatematikken Beskrivelse:

Bogen er dels en matematikhistorie dækkende især antikken, men også frem til moderne tid, og dels omhandler den forskellige matematiske discipliner, hvori uendelighedsbegrebet spiller en stor rolle, særligt mængdeteori.

Emneord: historie, uendelighedsbegrebet, mængdeteori, aksiomer, kardinaltal, ordinaltal

r: 1988

Forlag: Århus : Matematisk Institut, Aarhus Universitet

ID: 131 A. L. Markuschewitsch:   Komplexe Zahlen und konformeAbbildungen Beskrivelse:

De komplekse tal indføres med fokus på geometriske egenskaber. Behandling af disse egenskaber fylder ca. halvdelen af den lille bog. I resten af bogen behandles konforme afbildninger. Som eksempler ses på forskellige kortprojektioner og andre anvendelser indenfor f.eks. fysik.

Emneord: komplekse tal, kartografi, kortprojektioner, konforme afbildninger

r: 1956

Forlag: Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften

ID: 132 André Weil:   Number Theory for Beginners Beskrivelse:

En kompakt skrevet elementær indføring i talteori, algebra og gruppeteori. Af algebra behandles bl.a. ringe, legemer (med Z, Q som centrale eksempler), polynomier over legemer, komplekse tal (studeret algebraisk).

Emneord: talteori, primtal, gruppeteori, polynomier, algebra

r: 1979

Forlag: New York : Springer-Verlag

ID: 133 John T. Moore:   Elements of abstract algebra Beskrivelse:

En udmærket introduktion til abstrakt algebra. Monoider, grupper, ringe og vektorrum indføres. Matricer introduceres som eksempel på en ring. Herudover behandles: kardinalitet, relations-aksiomer for de naturlige tal (Peano) og boolesk algebra.

Emneord: algebra, peanos aksiomer, gruppeteori, boolesk algebra

r: 1962

Forlag: New York : The MacMillan Company

ID: 134 H. Davenport:   The higher arithmetic Beskrivelse:

En kompakt skrevet bog om talteori. Bogen introducerer basale talteoretiske begreber (f.eks. primtal, kongruens, kvadratiske residuer). Bogen kan virke noget uoverskuelig, fordi de ting, der faktisk bevises ikke er formuleret som sætninger, men er spredt rundt i den øvrige tekst. Bogen er ret avanceret.

Emneord: talteori, algebra, Fermat, diofantiske ligninger, primtal, kædebrøker

r: 1952

Forlag: London : Hutchinson's University Library

ID: 135 Søren Antinius, Robert Clausen, Hans Henrik Hansen:   Matematik A, 2. udgave Beskrivelse:

En udmærket, elementær lærebog i matematik. Skrevet for HH. Bogen er en fortsættelse til Matematik B og er meget rigt illustreret.

Emneord: lærebog, geometri, vektorregning, keglesnit, integralregning, differentialligninger, sandsynlighedsregning, statistik

r: 1978

Forlag: København : Matematiklærerforeningen, Foreningen af Fysik og Kemilærere ved Gymnasier og Seminarier

ID: 136 Søren Antinius,Robert Clausen, Hans Henrik Hansen:   Matematik B, 2. udgave Beskrivelse:

En udmærket, elementær lærebog i matematik. Skrevet for HH. Bogen er meget rigt illustreret.

Emneord: lærebog, lineær programmering, geometri, trigonometri, differentialregning, polynomier

r: 1978

Forlag: København : Matematiklærerforeningen, Foreningen af Fysik og Kemilærere ved Gymnasier og Seminarier

ID: 137 Jens Carstensen:   Geometri og Keglesnit Beskrivelse:

Bogen er skrevet med henblik på valgfrit emne i gymnasiet. Den er inddelt i to dele, som er uafhængige af hinanden. Første del omhandler euklidisk plangeometri, trekanter, cirkler, og sætninger om disse. Anden del behandler keglesnittene v.hj.a. analytisk geometri. Begge dele er meget detaljerede.

Emneord: geometri, keglesnit, analytisk geometri, trekanter

r: 1996

Forlag: Systime, Aarhus

ID: 138 Jesper Frandsen:   Ægyptisk matematik Beskrivelse:

Bogen er skrevet for valgfrit emne og større skriftlig opgave i gymnasiet. Den beskriver ægypternes talnotation samt især regneoperationerne i detaljer. Desuden omhandler den ægyptisk geometri og rumfangsbestemmelse.

Emneord: historie, ægyptisk matematik, stambrøker

r: 1996

Forlag: Systime, Aarhus

ID: 139 Hans Walser:   Der Goldene Schnitt Beskrivelse:

Grundig gennemgang af talrige konstruktioner baseret på det gyldne snit.

Emneord: gyldne snit

r: 1993

Forlag: B.G.Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig

ID: 140 Mogens Nørgaard Olesen:   Alt Er Tal Beskrivelse:

Beskriver forskellige anvendelser af tal. F.eks. sandsynlighedsregning, rente- og gældsregning. Behandler desuden talbegebet, talsystemer og uendelighedsbegrebet. Er forholdsvis letlæselig

Emneord: tal,sandsynlighedsteori,talsystem,uendelighedsbegreb

r: 1990

Forlag: Nordisk Forlag A.S. Copenhagen

ID: 141 Jens Lund:   Tangent bestemmelse historisk set Beskrivelse:

Historisk gennemgang af forskellige metoder til tangentbestemmelse. Historisk indførelse i differentialregning.

Emneord: tangentbestemmelse,differentialregning

r: 1992

Forlag: Matematiklærerforeningen

ID: 142 Mogens Esrom Larsen:   Rubiks terning Beskrivelse:

En systematisk gennemgang af en metode til at bringe orden i Rubiks terning. Metoden anvender permutationer.

Emneord: Rubiks terning, permutationer

r: 1981

Forlag: København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S

ID: 143 Mogens Esrom Larsen:   Gruppeteori Beskrivelse:

Indførelse i gruppeteori. Alle teorier og begreber eksemplificeres ved Rubiks terning. Når til slut at gennemgå noget meget avanceret gruppeteori. Bogen forudsætter kendskab til bogen ``Rubiks terning'' af samme forfatter.

Emneord: gruppeteori, Rubiks terning

r: 1982

Forlag: København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S

ID: 144 Kurt Jakobsen:   Fra Lineær vækst til Kaos Beskrivelse:

Beskriver lineære og kaotiske modeller. Bogen har en glidende overgang fra de lineære til de kaotiske modeller.

Emneord: kaos, fraktaler, lineære modeller

r: 1989

Forlag: København: Lademann Læremidler A/S

ID: 145 Mogens Ditlev Hansen:   Matematik, Økonomi, Optimering Beskrivelse:

Behandler økonomiske modeller med henblik på gevinstmaksimering. Beskriver lineær programmering og kvadratisk programmering

Emneord: økonomi, lineær programmering, kvadratisk programmering

r: 1991

Forlag: Vejle: Forlaget ABACUS

ID: 146 Peder Voetmann:   Fraktaler og kaos Beskrivelse:

Behandler især fraktalkurver. Alle iterationer er implementeret som computerprogrammer

Emneord: fraktaler,kaos

r: 1990

Forlag: Matematiklærerforeningen

ID: 147 Jens Carstensen:   Lineær Algebra Beskrivelse:

Indføring i lineær algebra.

Emneord: vektorrum, lineraitet, lineære afbildninger, matricer, determinanter, lineære ligningssystermer

r: 1994

Forlag: Herning: Forlaget systime a/s

ID: 148 Inge Andersern, Kirsti Anderson, Kirsten Garm, Klaus Holth,Ivan Tafteberg Jakobsen, Lars Mejlbo:   Ligningernes Historie Beskrivelse:

Behandler den historiske udvikling inden for ligninger. Hovedvægten er lagt på 2.- og 3.gradsligninger

Emneord: babylonsk matematik, græsk matematik, arabisk matematik, middelalderens matematik, 2.gradsligninger, 3.gradsligninger, 4.gradsligningen,

r: 1986

Forlag: Vejle: Forlaget TRIP

ID: 149 Marco Ala:   Elementære geometriskekonstruktioner Beskrivelse:

Beskriver kontruktioner af en meget stor mængde 2- og 3-dimensionelle geometriske figurer. Er primært beregnet som opslagsbog.

Emneord: geometri, geometriske konstruktioner

r: 1988

Forlag: Bogans Forlag

ID: 150 Torben Svendsen:   Model Bygning Beskrivelse:

Beskriver opbygningen af matematiske modeller og giver nogle eks. på anvendelser af disse, eks. annuitetsmodellen, befolkningsmodel, demografisk transitionsmodel, kemiske ure, strålebehandling og Bertalanffy-modellen. Anvender ikke differentialligninger. Kan læses 2.g niveau.

Emneord: modeller,kemiske ure, Bertalanffy

r: 1994

Forlag: København: Gyldendal

ID: 151 Kirsti Andersen:   Geometrien Bag Perspektivet Beskrivelse:

Beskriver matematiske aspekter bag udseendet af et 3D rum afbildet på et 2D billedeplan, eks. et maleri af noget 3D. Inderholder både analyser og konstruktioner af forskellige perspektiviske kompositioner.

Emneord: perspektivteori, geometri

r: 1993

Forlag: Matematiklærerforeningen

ID: 152 Marianne Marcussen:   Perspektiv - Om rumopfattelse ogrumgengivelse Beskrivelse:

Beskriver forskellige sider af perspektivteorien, teorien om afbildninger af et 3D rum på et 2D billedeplan, i forhold til de forskellige kunsthistoriske fænomener. Det matematiske indhold er ikke videre omfattende.

Emneord: perspektivteori, kunsthistori, geometri

r: 1987

Forlag: København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

ID: 153 Marianne Marcussen:   Rumkonstruktioner Beskrivelse:

Beskriver de matematiske konstruktioner indholdt i de ægyptiske, græske, romerske, middelalderens og nutidens kunstarter. Det matematiske indhold er ikke stort.

Emneord: kunsthistorie, perspektivteori, geometri

r: 1984

Forlag: København: Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet

ID: 154 Jens Carstensen:   Komplekse Tal Beskrivelse:

Elementær indføring i de komplekse tal. Indeholder desuden kapitler om trediegradsligningen, og kvaternionerne. Bogen er skrevet for gymnasiet

Emneord: komplekse tal, trediegradsligningen, Cardano, Tartaglia, kvaternioner

r: 1995

Forlag: Systime

ID: 155 Steffen Jensen, Karin Sørensen:   Integralregning og differentialligninger, teori ogredskab Beskrivelse:

Størstedelen af bogen er elementær analyse og er nok kendt stof. Det interessante er de to kapitler om differentialligninger af første og anden orden samt den sidste del af bogen med mange forskellige anvendelser, bl.a. kurvelængder, Simpsons formel, Eulers metode. Bogen er skrevet for gymnasiet

Emneord: differentialregning, differentialligninger, anvendelser, kurvelængder, Simpsons formel, Eulers metode

r: 1991

Forlag: København : Christian Ejlers' Forlag

ID: 156 Karsten Schmidt:   Cartesisk Geometri Beskrivelse:

I første del sammenlignes den klassiske geometri med den analytiske. I den anden del beskrives grundprincipperne og historien bag den analytiske geometri mere omfattende. Bogen er skrevet til gymnasiet.

Emneord: geometri

r: 1994

Forlag: Nordisk Forlag A/S, Copenhagen

ID: 157 Flemming Clausen, Poul Printz, Gert Schomacker:   Vektorer og rumgeometri Beskrivelse:

Indeholder den grundlæggende vektorregning i planen og rummet. Derudover behandles vektorfunktioner og vektorregningens historie samt et kapitel om rummets væsen, hvor mere abstrakte begreber som f.eks. ikke-orienterbare flader og 4-dimensionale rum beskrives. Bogen er skrevet til gymnasiet.

Emneord: vektorregning, geometri

r: 1992

Forlag: Munksgaard, København

ID: 158 Flemming Clausen, Poul Printz, Gert Schomacker:   Integralregning ogdifferentialligninger Beskrivelse:

Indeholder den grundlæggende integralregning og differentialligninger af 1. og 2. orden. Derudover beskrives historien bag integralet.

Emneord: integralregning, differentialligninger

r: 1993

Forlag: Munksgaard, København

ID: 159 V. Borchsenius:   Teorien for grupper oggrupperepræsentationer Beskrivelse:

En grundig indføring i elementær gruppe- og repræsentationsteori. Bogen er svær.

Emneord: algebra, gruppeteori, repræsentationsteori, grupperepræsentationsteori

r: 1982

Forlag: Aarhus: Matematisk Insitut

ID: 160 Svend Bundgaard:   Tallene og den abstrakte algebrasgrundbegreber Beskrivelse:

En meget velskrevet indføring i abstrakt algebra og talsystemets opbygning. Bogen er avanceret.

Emneord: algebra, tal, talsystemer, komplekse tal

r: 1942

Forlag: Jul. Gjellerups Forlag

ID: 161 H.H. Hansen:   Introduktion til Matematik Beskrivelse:

Indføring i abstrakt algebra; især behandles Boolesk algebra indgående. Bogen indeholder også mange interessante matematik-filosofiske overvejelser

Emneord: algebra, boolesk algebra

r: 1968

Forlag: København: Polyteknisk Forlag

ID: 162 Johan P. Hansen:   Algebra 1-5 Beskrivelse:

Grundig og veskrevet introduktion til abstrakt algebra. Bogen er svær.

Emneord: algebra

r: 1989

Forlag: Aarhus: Matematisk Institut

ID: 163 Torkil Heiede:   Algebra 1-3 Beskrivelse:

Bogen giver en vel bredt skrevet introduktion til abstrakt algebra. Indeholder mange eksempler, men er desværre noget uoverskuelig.

Emneord: algebra, talteori, gruppeteori

r: 1972

Forlag: København: Danmarks Lærerhøjskole

ID: 164 Hans Chr. Lange:   Algebra 1-2 Beskrivelse:

Meget bredt skrevet indføring i elementær algebra. Bogen indeholder mange eksempler.

Emneord: algebra, talteori, gruppeteori

r: 1978

Forlag: København: Gyldendal

ID: 165 J.S. Lomont:   Applications of finite groups Beskrivelse:

En bred indføring i gruppeteori og repræsentationsteori.

Emneord: algebra, gruppeteori, repræsentationsteori

r: 1959

Forlag: New York: Academic Press

ID: 166 Ebbe Thue Poulsen:   Forelæsninger over algebra, lineær algebra oggeometri. Beskrivelse:

En indføring i elementær abstrakt algebra

Emneord: algebra, gruppeteori

r: 1995

Forlag: Aarhus: Matematisk Institut

ID: 167 Lancelot Hogben:   Matematik for millioner Beskrivelse:

Behandler mange interessante problemstillinger på en lidt alternativ måde.

Emneord: geometri, historie

r: 1954

Forlag: København: Gyldendal

ID: 168 Svend Toft Jensen, Jesper Matthiasen:   Matematiske ideer Beskrivelse:

En samling af elementære artikler om varierende emner, specielt beregnet for 3. årsopgaven

Emneord: geometri, talteori, sandsynlighedsregning, funktioner, kædebrøker

r: 1993

Forlag: Aarhus: Matematiklærerforeningen

ID: 169 Saunders Maclane:   Mathematics - Form and Function Beskrivelse:

En interessant bog om den moderne matematiks ideer. Indeholder et afsnit om komplekse tal. Bogen er svær.

Emneord: komplekse tal

r: 1986

Forlag: New York: Springer-Verlag

ID: 170 James R. Newman:   The world of mathematics Beskrivelse:

En matematisk antologi. Bogen indeholder mange interessante oplysninger, men kun få beviser

Emneord: historie

r: 1956

Forlag: New York: Simon and Schuster

ID: 171 Allan Tarp:   Spilteori ag afsteminingsteori Beskrivelse:

En bred introduktion til spilteori

Emneord: spilteori

r: 1973

Forlag: GMT

ID: 172 Søren Brunak, Benny Lautrup:   Neurale Netværk - computere medintuition Beskrivelse:

Et essay om neurale netværk. Indeholder ikke meget matematik.

Emneord: kunstig intelligens, AI, neurale netværk

r: 1988

Forlag: Munksgaard

ID: 173 Finn Werner Jensen, Svend Skyum:   Induktion og rekursion Beskrivelse:

En indføring i datalogisk matematik; skrevet for matematisk-fysisk gren.

Emneord: datalogi, induktion, rekursion, kompleksitet, algoritmer

r: 1984

Forlag: København: Matematiklærerforeningen

ID: 174 Allan C. Malmberg:   Tal og datamaskiner Beskrivelse:

En elementær lærebog i datalogisk matematik

Emneord: datalogi

r: 1970

Forlag: København: Gjellerup

ID: 175 Herbert S. Wilf:   Algorithms and complexity Beskrivelse:

En ikke særlig let indføring i algoritme- og kompleksitetsteori

Emneord: algoritmer, kompleksiteteori, datalogi

r: 1986

Forlag: New Jersey: Prentice-Hall

ID: 176 H.E. Huntley:   The divine proportion Beskrivelse:

Søger at indfange matematikkens forbindelse med det æstetisk skønne. Indeholder mange eksempler

Emneord: det gyldne snit

r: 1970

Forlag: New York: Dover Publications

ID: 177 A.F. Andersen, Harald Bohr, Richard Petersen:   Lærebog i matematisk analyse Beskrivelse:

Lærebog i klassisk stil

Emneord: analyse, differentialligninger, uendelige rækker, potensrækker, lineær algebra, komplekse tal

r: 1945

Forlag: København: Jul.Gjellerups Forlag

ID: 178 Kurt Munk Andersen, Niels Martin Hansen, Allan Sandqvist:   Sædvanlige Differentialligninger Beskrivelse:

Gennemgang af den kvalitative teori for differentialligningers løsninger. Bogen er svær

Emneord: differentialligninger

r: 1973

Forlag: Lyngby: DTH

ID: 179 Harald Boht, Johannes Mollerup:   Lærebogi matematisk analyse Beskrivelse:

Meget velskrevet klassisk lrebog i analyse

Emneord: analyse, differentialligninger

r: 1920

Forlag: København: Jul.Gjellerups Forlag

ID: 180 Helge Elbrønd Jensen:   Matematisk analyse 1-4 Beskrivelse:

Klassisk skrevet lærebog i matematisk analyse. Behandler bl.a. differentialligninger og komplekse tal

Emneord: analyse, komplekse tal, differentialligninger

r: 1986

Forlag: Lyngby: DTH

ID: 181 Erik Kristensen:   Differentialligninger Beskrivelse:

Megt velskrevet differentialligningsbog. Beregnet for specialelæsning i gymnasiet

Emneord: differentialligninger

r: 1972

Forlag: København: G.E.C. Gad

ID: 182 Lars C. Mejlbo:   Lineære differentialligninger af første og andenorden Beskrivelse:

Elementær indføring i teorien for lineære differentialligninger med konstante koefficienter af første og anden orden. Skrevet med henblik på specialelæsning i gymnasiet

Emneord: differentialligninger

r: 1964

Forlag: Aarhus: Matematisk Institut

ID: 183 Albert L. Rabenstein:   Introduction to ordinary differentialequations Beskrivelse:

Avanceret indføring i teorien for sædvanlige differentialligninger

Emneord: differentialligninger

r: 1966

Forlag: New York: Academic Press

ID: 184 Jonny Schultz:   Matematiks anvendelser i biologi Beskrivelse:

Især brugen af differentialligninger i biologi

Emneord: differentialligninger, biologi, modeller

r: 1974

Forlag: København: Munksgaard

ID: 185 Georg F. Simmons:   Differential Equations - with applications and historicalnotes Beskrivelse:

En lidt avanceret indføring i differentialligningers teori

Emneord: differentialligninger, historie

r: 1972

Forlag: New York: McGraw-Hill

ID: 186 Knut Sydsæter:   Matematisk analyse Beskrivelse:

En meget bredt skrevet elementær lærebog i matematisk analyse

Emneord: analyse, differentialligninger, komplekse tal

r: 1973

Forlag: Oslo: Universitetsforlaget

ID: 187 Robert L. Deaney:   An introduction to chaotic dynamicsystems Beskrivelse:

En meget bredt skrevet introduktion til kaotiske dynamiske systemer. Bogen skæmmes af end del upræcisheder

Emneord: geometri, kaosteori, dynamiske systemer, fraktaler

r: 1986

Forlag: Boston: Benjamin-Cummings

ID: 188 Bjørn Felsager:   Naturfag 2 Beskrivelse:

Indeholder et meget populært afsnit om fraktaler

Emneord: fraktaler

r: 1989

Forlag: Herning: Systime

ID: 189 Bjørn Felsager, Jonny Schultz:   Figentræer og mandelbræd Beskrivelse:

En indføring i kaotiske systemer; skrevet med henblik på gymnasiet

Emneord: kaosteori, dynamiske sytemer

r: 1990

Forlag: København: Matematiklærerforeningen

ID: 190 H.O. Peitgen, P.H. Richter:   The Beauty og fractals Beskrivelse:

Populær introduktion til fraktaler. Flot illustreret

Emneord: kaosteori, fraktaler

r: 1986

Forlag: Berlin: Springer-Verlag

ID: 191 Kirsti Andersen:   Ligningernes historie fra Babel tilAbel Beskrivelse:

Antologi om ligningernes og geometriens udvikling

Emneord: historie, algebra, geometri

r: 1985

Forlag: Aarhus: Preprint

ID: 192 Kirsti Andersen, Keld Nielsen:   Synspyramider og forsvindingspunkter - Træk af historien omgeometri og forsvindingspunkter Beskrivelse:

Bogen er et udstillingskatalog til en særudstilling på Videnskabshistorisk Museum. Velskrevet og elementær

Emneord: historie, projektiv geometri

r: 1985

Forlag: Aarhus: Videnskabsistorisk Museums Venner

ID: 193 Lucas N.H. Bunt, Phillip S. Jones, Jack D. Bedient:   The historical roots of elementarymathematics Beskrivelse:

Bogen præsenterer udvalgte matematiske emner historisk og systematisk. Der givers bl.a. en analyse af Bog I i Euklids Elementer. Virker spændende men også lidt svær.

Emneord: historie, geometri, Euklid, vinklens tredeling, cirklens kvadratur, geometrisk konstruktion

r: 1976

Forlag: New York: Prentice Hall

ID: 194 Tobias Dantzig:   Numbers - The language of Science Beskrivelse:

En matematikhistorisk oversigt over talbegrebets udvikling. Indeholder tillige en del geometri

Emneord: historie, tal, geometri, talsystemer

r: 1954

Forlag: New York: MacMillan

ID: 195 N. Berg-Sonne:   Plangeometri med trigonometri forgymnasiet Beskrivelse:

Behandler elementær plangeometri og vektorer i planen. Tillige gennemgås trigonometrien. Niveauet er forholdsvis lavt.

Emneord: geometri, trigonometri

r: 1963

Forlag: København: Det Schønbergske Forlag

ID: 196 J. Hjemslev:   Elementær Geometri Beskrivelse:

En indføring i elementær plan- og rumgeometri. Tillige behandles sfærisk geometri. Især anden bog har interesse. Bogen er velskrevet, men præsenterer et temmeligt uortodokst syn på geometrien

Emneord: geometri, sfærisk geometri, keglesnit, rumgeometri

r: 1919

Forlag: København: Jul.Gjellerups Forlag

ID: 197 Morris Kline:   Mathematical thoughts from ancient to moderntimes Beskrivelse:

Giver blandt meget andet en bred historisk introduktion til Euklid

Emneord: Euklid, geometri, historie, ægyptis matematik, indisk matematik, arabisk matematik

r: 1972

Forlag: New York: Oxford University Press

ID: 198 John Roe:   Elementary geometry Beskrivelse:

Bogen giver en forholdsvis letforståelig aksiomatisk beskrivelse af den elementære geometri og vektorgeometrien. Bemærk, at der er en trykfejl på side 15: Parenteserne i formlen mangler

Emneord: geometri, aksiomssystemer

r: 1993

Forlag: Oxford: Oxford Science Publications

ID: 199 B.L. van der Waerden:   Geometry and algebra in ancientcivilizations Beskrivelse:

En historisk beskrivelse af algebraens og geometriens udvikling i nogle ældre civilisationer. Bogen er illustreret og gennemgående elementær.

Emneord: historie, algebra, geometri

r: 1983

Forlag: Zürich: Springer-Verlag

ID: 200 H.G. Zeuthen:   Matamatikens historie Beskrivelse:

Behandler oldtidens matematiks historie. Herunder afsnit om græske geometri; bl.a. keglesnitslæren.

Emneord: historie, geometri, keglesnit, cirklens kvadratur, vinklens tredeling, terningens fordobling, regulære polyedre, sfærisk geometri, geometrisk algebra

r: 1949

Forlag: København: Høst og Søns Forlag

ID: 201 Lars Døvling Andersen:   Endelige Grafer I-II Beskrivelse:

En bred introduktion til grafteori. Bogener bl.a. skrevet med henblik på specialelæsning i gymnasiet.

Emneord: grafteori

r: 1973

Forlag: Aarhus: Matematisk Institut

ID: 202 Jens Carstensen, Jesper Frandsen:   Matematik 3F Beskrivelse:

Omhandler rumgeometri, datalogisk matematik og grafteori. Skrevet for matematisk-fysisk gren

Emneord: geometri, grafteori

r: 1986

Forlag: Herning: Systime

ID: 203 Frank Nielsen:   Grafer og netværk Beskrivelse:

Kapitel 1 giver en bred introduktion til grafteori. Bogen er velskrevet men ikke helt let.

Emneord: grafteori

r: 1989

Forlag: Lyngby: DTH

ID: 204 Bent Hirsberg, Klaus Holth:   Tal og geometri Beskrivelse:

Behandler matematikkens udvikling fra Ægypten over Babylon til Grækenland. Meget elementær; skrevet for gymnasiet

Emneord: historie

r: 1983

Forlag: Vejle: Trip

ID: 205 Asger Aaboe:   Episoder fra matematikkenshistorie Beskrivelse:

Beskriver en række episoder fra matematikkens udvikling i oldtiden. Virker elementær og velskrevet.

Emneord: histori

r: 1986

Forlag: København: Borgen

ID: 206 Else Høyrup, Jens Høyrup:   Matematikken i samfundet Beskrivelse:

En analyse af matematikkens rolle i samfundet på marxistisk grundlag.

Emneord: historie

r: 1973

Forlag: København: Gyldendal

ID: 207 Jesper Lützen:   Cirklens kvadratur, vinklens tredobling og terningensfordobling Beskrivelse:

Behandler de tre klassiske problemers historie og giver endvidee beviser for deres uløselighed. Skrevet for gymnasiet

Emneord: geometri, geometrisk konstruktion, cirklens kvadratur, vinklens tredobling, terningens fordobling

r: 1985

Forlag: Herning: Systime

ID: 208 Olaf Pedersen:   Matematik og naturvidenskab ioldtiden Beskrivelse:

En beskrivelse af matematikken og naturvidenskabens udvikling i oldtiden. Lægger nogen vægt på græsk geometri

Emneord: historie, geometri

r: 1974

Forlag: København: Akademisk Forlag

ID: 209 Keld Nielsen:   Skruen uden ende Beskrivelse:

Populær bog om teknikkens historie. Indeholder ikke megen matematik

Emneord: historie

r: 1990

Forlag: København: Teknisk Forlag

ID: 210 Dirk J. Struik:   A concise history of mathematics Beskrivelse:

Først og fremmest en matematikhistorie-bog

Emneord: historie

r: 1948

Forlag: New York: Dover

ID: 211 Jens Carstensen:   Keglesnit Beskrivelse:

Giver en introduktion til teorien for keglesnit. Skrevet for valgfrit emne i gymnasiet

Emneord: geometri, keglesnit

r: 1984

Forlag: Herning: Systime

ID: 212 Børge Jessen:   Lærebog i geometri, I-II Beskrivelse:

Klassisk lærebog i analytisk geometri. Niveauet er forholdsvis højt. Der er flere afsnit om keglesnit, men de er spredt rundt i teksten.

Emneord: geometri, keglesnit

r: 1941

Forlag: København: Jul.Gjellerups Forlag

ID: 213 Lars C. Mejlbo:   Om den elementære geometrishistorie Beskrivelse:

Appendiks 1 omhandler projektiv geometri; heraf er afsnit 8 om keglesnitslære

Emneord: geometri, projektiv geometri, keglesnit, historie, ægyptisk, babylonsk, græsk, Euklid, ikke-euklidsk geometri

r: 1989

Forlag: Aarhus: Matematisk Institut

ID: 214 H.G. Zeuthen:   Keglesnitslæren i oldtiden Beskrivelse:

En fremstilling af oldtidens keglesnitslære. Bogen er ikke let

Emneord: geometri, keglesnit, historie

r: 1885

Forlag: København: Videnskabernes Selskab

ID: 215 Leif Mejlbro:   Kompleks Funktionsteori Beskrivelse:

Det indledende afsnit om de komplekse tal er meget kortfattet. Bogen indeholder flerer interessante anvendelser og historiske bemærkninger. Bl.a. gives en løsning af 3. og 4. gradsligningen

Emneord: komplekse tal, trediegradsligning, fjerdegradsligning, 3.gradsligning, 4.gradsligning

r: 1985

Forlag: Lyngby: DTH

ID: 216 Jørgen Hoffmann-Jørgensen:   Matematisk analyse I - Analysensgrundlag Beskrivelse:

Giver en velskrevet indføring i de komplekse tal. I bogen er indeholdt mange interessante eksempler og historiske bemærkninger. Bl.a. er 3.gradsligningen løst

Emneord: komplekse tal, trediegradsligning, 3.gradsligning

r: 1976

Forlag: Aarhus: Matematisk Institut

ID: 217 Jens Carstensen:   Komplekse tal Beskrivelse:

Elementær indføring i de komplekse tal. Bogen er skrevet for gymnasiet

Emneord: komplekse tal

r: 1981

Forlag: Herning: Systime

ID: 218 A.G. Mordkovich:   Algebra and elements of mathematicalanalysis Beskrivelse:

En velskrevet bog om matematisk analyse i en variabel, trigonometri og de komplekse tal

Emneord: komplekse tal, analyse, trigonometri

r: 1989

Forlag: Moskva: Mir Publisher

ID: 219 Christian Thommesen:   Komplekse tal Beskrivelse:

En kortfattet elementær indføring i de komplekse tal

Emneord: komplekse tal

r: 1975

Forlag: Aalborg: Aalborg Universitetscenter, Institut for elektroniske systemer

ID: 220 V. Borchsenius:   Forelæsningsnoter til lineæralgebra Beskrivelse:

En kortfattet men velskrevet introduktion til lineær algebra

Emneord: lineær algebra

r: 1976

Forlag: Aarhus: Matematisk Institut

ID: 221 Fr. Fabricius-Bjerre:   Lærebog i geometri I Beskrivelse:

En solid klassisk lineær algebra- og geometri-bog

Emneord: geometri, lineær algebra, keglesnit, analytisk geometri, rumgeometri

r: 1966

Forlag: København: Jul.Gjellerups Forlag

ID: 222 S.I.Gass:   Linear Programming Beskrivelse:

Behandler lineær algebra og lineær programmering. Bogen er svær.

Emneord: lineær algebra, lineær programmering

r: 1958

Forlag: New York: McGraw-Hill

ID: 223 Steen Bentzen:   Grundlæggende matematik forøkonomistuderende Beskrivelse:

Lærebog i indledende infinitesimalregning. Teksten indeholder mange økonomiske eksempler

Emneord: analyse, modeller, økonomi

r: 1988

Forlag: Aarhus: Forlaget SFH

ID: 224 Kirsten Herman, Mogens Niss:   Beskæftigelsesmodellen i SMEC Beskrivelse:

Bogen gennemgår dele af den økonomiske model SMEC. Bogen er beregnet til valgfrit emne i gymnasiet

Emneord: modeller, økonomi

r: 1982

Forlag: København: Nyt Nordisk Forlag

ID: 225 Jens Carstensen:   Numeriske metoder Beskrivelse:

Særdeles velskrevet gymnasie-lærebog

Emneord: numeriske metoder

r: 1981

Forlag: Herning: Systime

ID: 226 Allan C. Malmberg:   Algoritmer og almagrammer Beskrivelse:

En helt elementær lærebog i induktion og rekursion, samt numeriske metoder

Emneord: induktion, rekursion, numerisk analyse, datologi, algoritmer

r: 1973

Forlag: København: G.E.C. Gad

ID: 227 Lars C. Mejlbo:   Uendelige rækker - en historiskfremstilling Beskrivelse:

En letlæst fremstilling af de uendelige rækkers historie. Der er lagt stor vægt på de numeriske aspekter.

Emneord: uendelige rækker, historie, numerisk analyse

r: 1983

Forlag: Aarhus: Matematisk Institut

ID: 228 Francis Scheid:   Numerical analysis - Schaum OutlineSeries Beskrivelse:

En samling af eksempler og opgaver i numerisk analyse. Nok ikke helt let

Emneord: numerisk analyse

r: 1968

Forlag: New York : McGraw-Hill

ID: 229 Jens Carstensen, Jesper Frandsen:   Matematik 3FNS Beskrivelse:

Med sandsynlighedsregning. Indeholder tillige et kort afsnit om matematikkens filosofi

Emneord: sandsynlighedsregning

r: 1986

Forlag: Herning: Systime

ID: 230 David Fog:   Introduktion i matematiskstatistik Beskrivelse:

Elementær indføring i statistik og sandsynlighedsregning

Emneord: sandsynlighedsregning, statistik

r: 1949

Forlag: København: Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

ID: 231 A. Hald:   Statistiske Metoder Beskrivelse:

Klassisk statistisk oversigtsværk. Ikke helt let

Emneord: statistik

r: 1977

Forlag: København: Akademisk Forlag

ID: 232 Arne Nielsen:   Statistik og sandsynlighed Beskrivelse:

Grundig behandling af den lidt videregående anvendte statistik

Emneord: statistik, sandsynlighedsteori

r: 1976

Forlag: København: FADL's Forlag

ID: 233 Flemming Clausen og Jørgen Falkesgaard:   Tal og Tanke - Pythagoræernes verdens- oglivsanskuelse Beskrivelse:

Bogen omhandler pythagoræernes matematik og belyser dennes rolle i deres samlede livsanskuelse. Bogen er letlæselig

Emneord: historie, tal, filosofi

r: 1986

Forlag: København: Munksgaard

ID: 234 Poul la Cour:   Historisk matematik Beskrivelse:

Bogen er den første danske matematikhistorie. Den indeholder en del om talsystemerne, men skal nok tages med at gran slat! Den værste fejl er uden sammenligning påstanden om at parallelpostulatet lader sig vise

Emneord: historie, talsystemer

r: 1881

Forlag: Kolding: Konrad Jørgensens Bogtrykkeri

ID: 235 H.D. Ebbinghaus:   Zahlen Beskrivelse:

Indeholder et afsnit om pi. Dette er ikke helt let læst; bl.a. kræves kendskab til teorien for uendelige rækker.

Emneord: pi, komplekse tal, algebraens fundamentalsætning

r: 1983

Forlag: Berlin: Springer-Verlag

ID: 236 Euklid:   Euklids elementer Beskrivelse:

Den danske oversættelse kan evt. suppleres af Heaths gennemkommenterede engelske udgave.

Emneord: geometri, historie, Euklid

r: 1897

Forlag: København : Gyldendal

ID: 237 Mogens Niss:   Talsystemets opbygning Beskrivelse:

Indeholder konstruktionen af talområderne Z, Q, R og C udfra N.

Emneord: talsystmer, komplekse tal

r: 1985

Forlag: Roskilde: IMFUFA, Roskilde Universitetscenter

ID: 238 N.H. Brandis:   Lapses in mathematical reasoning Beskrivelse:

Giver som lærebog en række eksempler på matematiske fejlslutninger og disses konsekvenser

Emneord: logik

r: 1963

Forlag: Oxford: Pergamon Presss

ID: 239 Jørgen Brandt, Knud Nissen:   Q.E.D. - en introduktion til matematiskbevis Beskrivelse:

En meget velskrevet introduktion til matematisk logik

Emneord: logik, aksiomssystemer

r: 1995

Forlag: Vejle: Abacus

ID: 240 Jørgen Ebert:   Boolesk algebra Beskrivelse:

Behandler logik, mængde- og Boolesk algebra. Skrevet for valgfrit emne i gymnasiet

Emneord: logik, boolesk algebra

r: 1985

Forlag: Herning: Systime

ID: 241 Torkil Heide, Hans Jørgen Helms:   Mængdelære og transfinittekardinaltal Beskrivelse:

En elementær og let læselig indføring til teorien for kardinaltal

Emneord: logik, mængdelære, kardinaltal

r: 1964

Forlag: København: Universitetsforlaget

ID: 242 Georges Ifrah:   From one to zero - A universal history ofnumbers Beskrivelse:

Behandler tallenes historie

Emneord: talsystemer, historie

r: 1985

Forlag: New York: Viking Penguin

ID: 243 Robert R. Stoll:   Sets, Logic and axiomatictheories Beskrivelse:

En indføring i matematisk logik. Selvom bogen er forholdsvis bredt skrevet når forfatteren ret langt omkring. Nogle af emnerne der tages op, er da også ret vanskelige

Emneord: logik, mængdelære, aksiomssystemer

r: 1961

Forlag: San Francisco: W.H. Fremantle and Company

ID: 244 Frederik Glaven:   Om metoder for afstemninger ogvalg Beskrivelse:

En ikke elementær introduktion til valgmetodernes teori

Emneord: valgteori, spilteori

r: 1955

Forlag: København: Dansk Videnskabs Forlag

ID: 245 Berggren, Borwein:   Pi: A Source Book Beskrivelse:

En samling af primært originale værker om pi. Er således en historisk gennemgang og oversigt af pi's betydning gennem tiderne. Fra Rhind Papyrus 1650 før Kristus til 1996. Det er nok de historisk beskrivende artikler, der egner sig bedst, idet de rent matematiske artikler ofte er svære

Emneord: talteori, pi, historie

r: 1997

Forlag: New York: Springer

ID: 246 Kristensen, Rindung:   Matematik 2.2 Beskrivelse:

Generelt for Kristensen & Rindung: Nogle glimrende og præcist formulerede lærebøger. Denne omhandler: de reelle tal og kontinuitetssætninger, differentialligninger, vektorfunktioner, afbildninger, algebra og talteori

Emneord: talteori, algebra, differentialligninger

r: 1974

Forlag: København: G.E.C. Gad

ID: 247 Jette Nygaard, Jesper Lützen, Kirsti Andersen, Lars Mejlbo,Ivan Jakobsen:   Nogle Kapitler Af Matematikkens HistorieI Beskrivelse:

Omhandler primært talteori og ligningsteori, men indeholder også lidt trigonometri og de klassiske græske problemer

Emneord: historie, talteori, ligningsteori

r: 1979

Forlag: Århus: Matematisk Institut, Aarhus Universitet

ID: 248 Harald Bohr:   Matematiske Arbejder med pædagogisk sigte. Kapitel 5: En bemærkningom ligninger af første grad Beskrivelse:

Giver et bevis for at to udtryk for at et system af ligninger strider mod hinanden er identiske

Emneord: ligningsteori

r: 1987

Forlag: København: Dansk Matematik Forening

ID: 249 Harald Bohr:   Matematiske Arbejder med pædagogisk sigte. Kapitel 7: Noglebemærkninger vedrørende talteorienselementer Beskrivelse:

Gennemgår nogle egenskaber ved rationale tal og primtal. Meget forståeligt skrevet

Emneord: talteori, primtal

r: 1987

Forlag: København: Dansk Matematik Forening

ID: 250 Harald Bohr:   Matematiske Arbejder med pædagogisk sigte. Kapitel 9: Om detmatematiske grundlag forsandsynlighedsregningen Beskrivelse:

Beskrivelse af forskellige anvendelser af matematik indenfor sandsynlighedsregningen. En god appetitvækker og sikkert nyttig i uddrag

Emneord: sandsynlighedsregning

r: 1987

Forlag: København: Dansk Matematik Forening

ID: 251 Børge Jessen:   Børge Jessen - Matematiker Pædagog. s. 45: Om beviset for denelementære talteoris hovedsætning Beskrivelse:

En kommentar til Bohrs artikel (ID 249), som derfor bør læses i sammenhæng med denne

Emneord: talteori, primtal

r: 1995

Forlag: Skive: Matematiklærerforeningen

ID: 252 Børge Jessen:   Børge Jessen - Matematiker Pædagog. s. 47: Hvorledes behandler mansimplest potenslæren? Beskrivelse:

En gennemgang af potens-, rod- og logaritmeregneregler ud fra få forudsætninger. Et godt udgangspunkt for den dygtige elev

Emneord: analyse, grænseværdi, funktioner

r: 1995

Forlag: Skive: Matematiklærerforeningen

ID: 253 Dan Lakskov:   Välj specialarbete i matematik Beskrivelse:

En svensk pendant til Matematiske Ideer specielt skrevet for den større skriftlige opgave i gymnasiet. De fleste artikler er umiddelbart tilgængelige. En del talteori og kombinatorik, men også geometri og analyse

Emneord: talteori, analyse, geometri

r: 1989

Forlag: Djursholm: Bandhagen

ID: 254 Helmuth Gericke:   Talbegrebets Historie Beskrivelse:

En grundig og tilgængelig gennemgang af tallenes historie fra ægypterne og grækerne over de komplekse tal til Peano og kardinaltal

Emneord: talteori, historie

r: 1996

Forlag: Århus: Matematiklærerforeningen

ID: 255 H. B. Griffiths:   Surfaces Beskrivelse:

Gennem en praktisk gennemgang af hvordan man kan lave forskellige papirsflader, nærmer man sig den egentlige teori for flader. Den teoretiske del er nok svær, men kan benyttes af en dygtig elev

Emneord: topologi, geometri, flader

r: 1976

Forlag: Cambridge: Cambridge University Press

ID: 256 Jay R. Goldman:   The Queen of Mathematics Beskrivelse:

En særdeles grundig matematikhistorisk tilgang til talteorien. Indeholder flere afsnit, som egner sig godt, eks. afsnit om Fermat, diofantiske ligninger og irrationale og transcendentale tal. Indeholder dog også afsnit der er for svære for gymnasiet

Emneord: talteori, historie

r: 1998

Forlag: Wellesley: A. K. Peters Ltd.

ID: 257 Jiri Matousek, Jaroslav Nesetril:   Introduction to DiscreteMathematics Beskrivelse:

En generel introduktionsbog der indeholder flere velegnede kapitler: kombinatorisk tælling, grafteori, træteori, genererende funktioner (Fibonacci) og random walks

Emneord: grafteori, kombinatorik, sandsynlighedsregning

r: 1998

Forlag: Oxford: Clarendon Press

ID: 258 Jens Høyrup:   Algebra på lertavler Beskrivelse:

En gennemgang af den babylonske algebra baseret på korte kildeuddrag. Beskæftiger sig især med andengradsligninger og algebraiske teknikker indenfor geometrien

Emneord: historie, ligningsteori, geometri, algebra

r: 1998

Forlag: Århus: Matematiklærerforeningen

ID: 259 I. M. Sobol:   The Monte Carlo Method Beskrivelse:

En grundig og til tider svær gennemgang af Monte Carlo metoden til simulering af ekseperimenter ved hjælp af tilfældige tal. Har blandt andet et godt eksempel på, hvordan metoden kan bruges på emner, der ligger uden for sandsynlighedsteorien, nemlig til approksimativ beregning af integraler

Emneord: sandsynlighedsteori, integralregning

r: 1984

Forlag: Moskva: Mir Publishers

ID: 260 Harold M. Edwards:   Fermat's Last Theorem: A Genetic Introduction to Algebraic NumberTheory Beskrivelse:

En meget grundig introduktion og gennemgang af metoder og resultater indenfor talteorien, som er udsprunget af jagten på et bevis for Fermats sidste sætning. De to første kapitler er egnede med henblik på en opgave om Fermats sidste sætning

Emneord: talteori, historie

r: 1977

Forlag: New York: Springer-Verlag

ID: 261 Ben Noble:   Numerical Methods vol. I Beskrivelse:

En grundig og forståelig gennemgang af numeriske metoder, der benytter sig af iteration, succesiv elimination og matrix manipulation.

Emneord: numeriske metoder, lineær algebra, iteration

r: 1966

Forlag: London: Oliver and Boyd

ID: 262 Ben Noble:   Numerical Methods vol. II Beskrivelse:

En grundig og forståelig gennemgang af numeriske metoder, der benytter sig af differntialregning, integralregning og differentialligninger

Emneord: numeriske metoder, differentialregning, integralregning, differentialligninger

r: 1966

Forlag: London: Oliver and Boyd

ID: 263 Martin Aigner, Günter M. Ziegler:   Proofs from THE BOOK Beskrivelse:

G.H. Hardy har udtalt, at der ikke findes et evigt sted for grim matematik. Med dette i tankerne har Paul Erdos syslet med ideen om BOGEN kreeret af Gud, hvori alle perfekte beviser for matematiske sætninger finder hvile. Som en hyldest til Erdos har forfatterne samlet hvad de anser for perfekte beviser for en række matematiske sætninger indenfor talteori, geometri, analyse, kombinatorik og grafteori. Bogen er velegnet, idet der forefindes beviser af både høj og lav sværhedsgrad

Emneord: talteori, geometri, analyse, kombinatorik, grafteori

r: 1998

Forlag: Berlin: Springer

ID: 264 Simon Singh:   Fermats store sætning Beskrivelse:

En historisk beretning om vejen til beviset for Fermats sidste sætning. Den kommer langt omkring og berører mange områder, men matematikken i den er begrænset. Den er spændende skrevet og letlæselig, og den vil egne sig særdeles godt som en introduktion til eleven, der ønsker at skrive om emnet.

Emneord: talteori, historie

r: 1997

Forlag: København: Gyldendal

ID: 265 Bjarne Toft:   Noter til Matematik I - hæfte 2 Beskrivelse:

Noter skrevet til den naturfaglige basisuddanelse ved Odense Universitet. Indeholder afsnit om uendelige rækker, vektorer og matricer samt funktioner af flere variable. Giver eksempler på anvendelser af teorien, hvilket nok er nyttigt i opgave-sammenhængen.

Emneord: analyse, lineær algebra, geometri

r: 1980

Forlag: Odense: Matematisk Institut

ID: 266 Ib Axelsen, Hans Jørgen Schrøder:   Vektorer og Rumgeometri Beskrivelse:

Lærebog skrevet til matematik på højt niveau i gymnasiet. Indeholder tre kapitler: 1. vektorer i planen, 2. vektorer i rummet og rumgeometri i almindelighed samt 3. keglesnit. Lægger ikke særlig stor vægt på beviser, men har mange eksempler og tegninger.

Emneord: vektorerregning, geometri, keglesnit

r: 1991

Forlag: København: Gjellerup & Gad

ID: 267 Steffen Jensen, Karin Sørensen:   Teori og redskab 3:Differentialregning Beskrivelse:

Lærebog skrevet til obligatorisk niveau i gymnasiet. Indeholder otte kapitler: 1. grænseværdi og asymptoter, 2. kontinuitet, 3. differentiable funktioner, 4. differentialregning, 5. funktionsundersøgelse, 6. afledet funktion og stamfunktion, 7. logaritme- og eksponentialfunktioner samt 8. differentialregningens historie. Beskriver en række anvendelser af teorien. Er grundig og rimelig formel, men har dog ikke mange beviser.

Emneord: differentialregning, funktionsundersøgelse, analyse

r: 1989

Forlag: København: Christian Ejler's Forlag

ID: 268 Jørgen Ebert:   Komplekse tal Beskrivelse:

Bog skrevet til det valgfrie emne i gymnasiet og på HF. Indeholder fem kapitler: 1. tallenes udvikling, 2. talstrukturer og legemer, 3. Casper Wessel, 4. Casper Wessels komplekse tal og 5. Abstrakte komplekse tal. Den lægger stor vægt på det historiske aspekt og er meget grundig med beviser. Positivt kan ydermere siges, at der opstilles et grundigt algebraisk fundament før de komplekse tal defineres abstrakt.

Emneord: algebra, talteori, komplekse tal, historie

r: 1995

Forlag: Sønderborg: Forlaget Minor

ID: 269 Jens Carstensen:   Talfølger og rækker Beskrivelse:

Grundlæggende introduktion til uendelige rækker og talfølger. Indeholder otte kapitler: 1. talfølger, 2. uendelige rækker, 3. den harmoniske række, 4. sætninger om rækker, 5. rekursive følger, 6. Fibonaccifølgen, 7. potensrækker og 8. Pascals trekant. Indeholder masser af eksempler og er ideel til den større skriftlige opgave.

Emneord: rækker, følger, uendelighed, Fibonacci, Pascal

r: 1997

Forlag: Århus: Systime

ID: 270 Jens Carstensen:   Plangeometri Beskrivelse:

En bog som omhandler geometriske emner, der ikke normalt behandles i gymnasiet. Indeholder tolv kapitler: 1. forudsætninger og betegnelser, 2. Simson-linien og isogonalitet, 3. nipunktscirklen, 4. Miqueltrekanter og fodpunktstrekanter, 5. Cevas sætning, 6. symmedianerne og Lemoine-cirklerne, 7. Nagel-punktet og Spieker-cirklen, 8. spejltrekanten og Fuhrmann-cirklen, 9. Brocard-punkterne, 10. Morleys sætning, 11. firkanter og 12. sekspunktscirkler. Er rimelig formel og kræver nok en elev med geometrisk flair.

Emneord: geometri

r: 1986

Forlag: Herning: Systime

ID: 271 Jens Carstensen:   Trigonometri Beskrivelse:

Omhandler grundlæggende trigonometriske emner, som behandles på obligatorisk niveau i gymnasiet. Indeholder tretten kapitler: 1. Ensvinklede trekanter, 2. vinkler ved cirklen, 3. Pythagoras' sætning, 4. sinus og cosinus, 5. radiantal, 6. grundrelationen, 7. tangens, 8. den retvinklede trekant, 9. ligebenede trekanter, 10. sinusrelationerne, 11. cosinusrelationerne, 12. ind- og omskreven cirkel og 13. Herons formel. Er lige lovlig kort for hovedet en gang imellem.

Emneord: trigonometri

r: 1987

Forlag: Herning: Systime

ID: 272 Jens Carstensen:   Bogen om e Beskrivelse:

Bogen berører en række forskellige matematiske emner, der har det tilfælles at e spiller en central rolle. Indeholder elleve kapitler: 1. eksponential- og logaritmefunktioner, 2. berømte talfølger, 3. reciprokke fakulteter, 4. approksimerende funktioner, 5. komplekse tal, 6. hyperbolske funktioner, 7. kommutativ potensopløftning, 8. forkerte permutationer, 9. beregning af e, 10. kædebrøker og 11. løst og fast om e. En righoldig inspirator for en elev, der gerne vil skrive om e.

Emneord: analyse, talteori, kædebrøker, numeriske metoder, eksponentialfunktioner

r: 1995

Forlag: Århus: Systime

ID: 273 Kurt Bøge:   Elementer af tallet pi's historie Beskrivelse:

Bogen er skrevet i tilknytning til det historiske aspekt matematikundervisningen i gymnasiet. Indeholder seks kapitler: 1. Indledning, 2. Archimedes og pi=22/7, 3. Vi'etes produkt, 4. Wallis produkt, Leibniz' række mv, 5. The Hindu Clerc og 6. En historie fra Guds eget land. Kommer ikke rigtigt i dybden og er således bedst velegnet som supplement.

Emneord: pi, historie

r: 1991

Forlag: Vejle: Abacus

ID: 274 Thomas Hebsgaard, Bent Juhl, Hans Sloth:   Matematik Grundbog 2 Beskrivelse:

Lærebog skrevet til det obligatoriske niveau i gymnasiet. Indeholder otte kapitler: 1. trigonometriske funktioner, 2. differentialregning, 3. eksponential- og logaritmefunktion, 4. potensfunktion, 5. stamfunktioner, 6. statistik og sandsynlighedsregning, 7. klassisk geometri og 8. analytisk plangeometri. Har en god vægtning af beviser og eksempler.

Emneord: lærebog, trigonometri, differentialregning, funktioner, sandsynlighedsregning, geometri

r: 1988

Forlag: Vejle: Trip Forlag

ID: 275 Jonny Schultz:   Matematik højniveau 1 Beskrivelse:

Lærebog skrevet til højniveau i gymnasiet. Indeholder syv kapitler: 1. vektorer, 2. skalarprodukt, 3. vektorfunktioner, 4. analytisk plangeometri, 5. rumgeometri, 6. sfærisk geometri, 7. keglesnit. Har en god vægtning af beviser og eksempler.

Emneord: lærebog, vektorregning, rumgeometri, sfærisk geometri, vektorfunktioner, keglesnit

r: 1990

Forlag: Vejle: Trip Forlag

ID: 276 Kunihiko Kodaira:   Mathematics 1 - Japanese Grade 10 Beskrivelse:

Lærebog skrevet til årgang 10 i det japanske undervisningssystem (1.g). Indeholder fem kapitler: 1. tal og udtryk (herunder mængdelære og klassifikation af de reelle tal), 2. ligninger og uligheder (herunder komplekse tal, faktorisering og 2. gradsligninger), 3. plane figurer, 4. funktioner, 5. trigonometri. Er let at gå til og har mange eksempler og opgaver.

Emneord: lærebog, trigonometri, plangeometri, talteori, ligningsteori

r: 1996

Forlag: Chicago: American Mathematical Society

ID: 277 Kunihiko Kodaira:   Mathematics 2 - Japanese Grade 11 Beskrivelse:

Lærebog skrevet til årgang 11 i det japanske undervisningssystem (2.g) for elever, der har valgt den letteste retning. Indeholder otte kapitler: 1. Eksponential-, logaritme- og trigonometriske funktioner, 2. vektorer, 3. aritmetiske og geometriske rækker, 4. differentialregning og dennes anvendelser, 5. integralregning og dennes anvendelser, 6. sandsynlighedsregning, 7. statistik, 8. computere. Overskuelig og enkel bog med mange eksempler og opgaver.

Emneord: lærebog, funktioner, vektorregning, differentialregning, integralregning, sandsynlighedsregning, statistik

r: 1997

Forlag: Chicago: American Mathematical Society

ID: 278 Kunihiko Kodaira:   Algebra and Geometry - Japanese Grade11 Beskrivelse:

Lærebog skrevet til årgang 11 i det japanske undervisningssystem (2.g) for elever, der har valgt den svære retning. Indeholder fire kapitler: 1. parabler, ellipser og hyperbler, 2. vektorer i planen, 3. matriser, 4. rumgeometri. Overskuelig bog med mange eksempler og opgaver.

Emneord: lærebog, kurver, vetorregning, lineær algebra, rumgeometri

r: 1996

Forlag: Chicago: American Mathematical Society

ID: 279 Kunihiko Kodaira:   Basic Analysis - Japanese Grade11 Beskrivelse:

Lærebog skrevet til årgang 11 i det japanske undervisningssystem (2.g) for elever, der har valgt den svære retning. Indeholder fem kapitler: 1. eksponential- og logaritmefunktioner, 2. trigonometriske funktioner, 3. rækker og følger (herunder matematisk induktion), 4. differentialregning og dennes anvendelser, 5. integralregning og dennes anvendelser. Overskuelig bog med mange eksempler og opgaver.

Emneord: lærebog, eksponentialfunktion, logaritmefunktion, trigonometri, rækker, differentialregning, integralregning

r: 1996

Forlag: Chicago: American Mathematical Society

ID: 280 Erling B. Andersen:   Har du en chance? Beskrivelse:

En bog der gennemgår en række forskellige hazard-spil og metoder til at beregne ens chancer for at vinde i de pågældende spil. Der bruges kun basale sandsynlighedsteoretiske metoder og begreber, og den virker som en ideel bog i sammenhæng med den større skriftlige opgave eller det valgfrie emne i matematik.

Emneord: sandsynlighedsteori, spilteori

r: 1998

Forlag: København: Akademisk Forlag A/S

ID: 281 Claus Jønge Jungersen:   Speciale i matematik:Perspektivlære Beskrivelse:

Et grundigt speciale, der gennemgår såvel historiske som matematiske aspekter af perspektivlæren. Skrevet til benyttelse i gymnasiet. Rige muligheder for delemner i forbindelse med større skriftlige opgaver.

Emneord: perspektivlære, geometri

r: 1991

Forlag: Århus: Matematisk Institut, Aarhus Universitet

ID: 282 Th. Busk:   Numerisk integration Beskrivelse:

En bog om numerisk integration der, udover de primitve metoder som trapezformlen og Simpsons formel, gennemgår kvadraturformler og Romberg integration. Her er rigeligt at arbejde med i forhold til en større skriftlig opgave.

Emneord: integralregning, numeriske metoder

r: 1973

Forlag: København: Numerisk Institut, DTH

ID: 283 Ebbe Thue Poulsen:   Matematik og retfærdighed.Mandatfordelingsproblemet Beskrivelse:

Har de politiske partier det antal mandater i Folketinget, som de retfærdigvis bør have når man ser på deres stemmetal ? - Bogen giver en grundig gennemgang af de vigtigste matematiske fordelingsmetoder, som benyttes, når mandater skal fordeles efter et valg (``valg-geometri''). - Egnet til inspiration for den store skriftlige opgave i 3. g

Emneord: geometri, valggeometri, mandatfordeling

r: 2000

Forlag: Gyldendal, Aspekt-serien

ID: 284 Peter Landrock og Knud Nissen:   Kryptologi Beskrivelse:

Kryptografi har været anvendt siden Adam og Eva forlod Edens Have og lærte at skrive. Kryptografi betyder hemmelig skrift. I dag har den elektroniske revolution skabt et forøget behov, i forbindelse med transmission af følsomme data, såsom finanstransaktioner, personlige oplysninger, produktspecifikation. Der er opstået et nyt forskningsområde, kryptologien, som har det ene ben dybt forankret i matemetikken, specielt i talteori. - Egnet til inspiration for den store skriftlige opgave i 3. g

Emneord: kryptologi, kryptografi, public key, RSA-systemet, datasikkerhed

r: 1990

Forlag: Abacus, Vejle